Granskning av utrikesministern med anledning av uttalanden om vapenexport till Ukraina

KU-anmälan 2021/22:36 (1394-2021/22) av CAROLINE NORDENGRIP (SD)

CAROLINE NORDENGRIP (SD)

CAROLINE NORDENGRIP
Riksdagsledamot (SD)
2022-02-21
Dnr 1394-2021/22

Hemställan om granskning av utrikesministern med anledning av uttalanden om vapenexport till Ukraina

Utrikesminister Ann Linde uttalade sig om det svenska exportkontrollregelverket för krigsmateriel i SVT programmet Agenda den 13 februari 2022. Då sade utrikesministern följande:

Vi kan inte helt plötsligt säga så här att bara för att det nu är en konflikt så ska vi ändra våra vapenexportregler

Detta är inte överensstämmande med det svenska regelverket för exportkontroll av krigsmateriel. I det svenska regelverket finns det dels ovillkorliga hinder som gör att det inte går att exportera krigsmateriel under vissa omständigheter. De ovillkorliga hindren beskrivs i regeringens proposition 2017/18:23 på följande sätt:

Tillstånd till utförsel eller annan utlandssamverkan enligt krigsmateriellagen ska inte beviljas, om det skulle strida mot en internationell överenskommelse som Sverige har biträtt, ett beslut av FN:s säkerhetsråd, Organisationen för samarbete och säkerhet i Europa (OSSE) eller Europeiska unionen eller mot folkrättsliga regler om export från neutral stat under krig (ovillkorliga hinder).

Inget av dessa hinder är uppfyllda vad gäller export av krigsmateriel till Ukraina. Vad gällande möjligheten att exportera krigsmateriel till stater som befinner sig i konflikt så är dessa hinder inte ovillkorliga. De beskrivs enligt nedan i samma proposition:

Tillstånd till utförsel av krigsmateriel för strid, eller till annan utlandssamverkan som avser krigsmateriel för strid eller övrig krigsmateriel, bör inte beviljas om det avser en stat som befinner sig i väpnad konflikt med en annan stat, oavsett om krigsförklaring har avgetts eller ej, en stat som är invecklad i en internationell konflikt som kan befaras leda till väpnad konflikt eller en stat som har inre väpnade oroligheter.

Därmed finns det inga ovillkorliga hinder att exportera krigsmateriel till en stat som befinner sig i väpnad konflikt. I propositionen uttrycks också vikten av att göra en helhetsbedömning där alla faktorer vägs in och där Sveriges utrikes- och försvarspolitik spelar en viktig roll.

Det finns dessutom exempel på att utförseltillstånd har beviljats där villkorligt hinder förelåg. 2003 beviljades utförseltillstånd i samband med USA:s och Storbritanniens deltagande i den väpnade konflikten i Irak. Då gjordes en helhetsbedömning och nationens eget intresse hade förtur.

Utrikesministerns uttalande om att Sverige måste ändra sitt regelverk för att möjliggöra krigsmaterielexport till Ukraina är därför felaktigt både i förhållande till regelverket samt hur detta tillämpats tidigare avseende export till stater som deltar i en väpnad konflikt.

Mot bakgrund av ovanstående hemställer jag därför att Konstitutionsutskottet granskar regeringens och utrikesminister Ann Lindes agerande avseende uttalande i TV programmet Agenda om exportkontroll av krigsmateriel.

Caroline Nordengrip

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.