Granskning av energi- och digitaliseringsministerns uttalande om utbyggnaden av havsbaserad vindkraft

KU-anmälan 2021/22:40 (2062-2021/22) av CARL-OSKAR BOHLIN (M)

CARL-OSKAR BOHLIN (M)

CARL-OSKAR BOHLIN
Riksdagsledamot (M)
2022-05-19
Dnr 2062-2021/22

Granskning av energi- och digitaliseringsministerns uttalande om utbyggnaden av havsbaserad vindkraft

Under 2021 och 2022 har, framförallt södra Sverige, haft väldigt höga elpriser. Vissa dagar kunde elpriset stiga med flera hundra procent och elräkningarna hos många landade på tiotusentals kronor.

En stor anledning till denna utveckling är, pekar bland annat Energiforsk på, nedläggningen av planerbar elproduktion i södra Sverige. I en rapport konstaterar Energiforsk att om inte Ringhals 1 och 2 hade lagts ned så hade elpriserna varit mellan 30 och 45 procent lägre i södra Sverige.

I Sveriges radios program Kaliber som sändes 2022-05-16 kommenterade energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar elpriserna. Han sade då att svenskarna inom två år kommer att märka skillnad i elpriser, när Svenska Kraftnät förbättrar elöverföringen eller när vi bygger vindkraftverk till havs. "Bygger vi vindkraftverk till havs så pratar vi om ett antal år, ett eller två år"

Uttalandet om att det enbart skulle ta ett eller två år är däremot gravt felaktigt. Det menar både regeringens egen expertmyndighet Svenska kraftnät och vindkraftens branschorganisation Svensk vindenergi. Båda menar att den havsbaserade vindkraft som nu planeras kommer att stå färdig tidigast framåt 2030.

Regeringen redovisar dessutom själva i kommittédirektiven för "Stärkta incitament för utbyggd vindkraft" att ledtiden från utredning till byggfas beräknas till 9-11 år för landbaserad vindkraft och till 10-12 år för havsbaserad vindkraft. Tiden från kommunal tillstyrkan till byggfas beräknas till 7-9 år för landbaserad vindkraft. Den utbyggnad som sker under kommande tre år bygger därmed huvudsakligen på tillståndsansökningar avseende vindkraft som berörda kommuner tillstyrkt under perioden 2013-2017.

Konstitutionsutskottet, KU, har ett flertal gånger framhållit vikten av att statsrådets uttalande ska vara korrekta, inte skönmålar verkligheten och att det regeringsföreträdare säger stämmer överens med verkligheten. Jag menar att statsrådet i och med sitt uttalande i Kaliber ger en rent felaktig bild av byggtiden för vindkraft.

Jag vill därför att KU granskar energi- och digitaliseringsministerns uttalande om utbyggnaden av havsbaserad vindkraft. Statsrådet ger genom sina uttalanden en vilseledande bild till allmänheten om hur Sveriges elförsörjning i en nära framtid kommer att se ut och påverkas. Det är allvarligt, inte minst som elpriserna kan få en mycket stor påverkan på människors privatekonomi. Det finns anledning att tro att statsrådets vilseledande är medvetet eftersom uppgifterna statsrådet framför inte görs av någon annan enda bedömare, varken på myndighetssidan eller hos berörd branschorganisation. Det är mycket allvarligt att ett statsråd far med osanning om hur snart viss elproduktion kan komma på plats i Sverige.

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.