16. Granskning av dåvarande arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johanssons (S) brist på agerande i Europeiska unionens råd

KU-anmälan 2018/19:16 (1439-2018/19) av Karin Enström (M)

Karin Enström (M)

KARIN ENSTRÖM
Riksdagsledamot (M)
2019-02-01
Dnr 1439-2018/19

Granskning av dåvarande arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johanssons (S) brist på agerande i Europeiska unionens råd

Den 15 juni 2018 samrådde den dåvarande arbetsmarknads- och etableringsministern Ylva Johansson (S) med EU-nämnden om förslaget att inrätta den Europeiska arbetsmyndigheten. I de stenografiska uppteckningarna från EU-nämndens sammanträde framgår det att ministern förvisso inte förväntade sig att det skulle bli någon diskussion om frågan på det kommande ministerrådsmötet 21-22 juni 2018, utan att det ärendet skulle behandlas som en så kallad lägesrapport. Ministern lovade emellertid att framföra den svenska ståndpunkten, innehållandes bland annat betänkligheter om myndighetens påstådda mervärde, om det ändå skulle bli en diskussion vid rådsmötet.

Enligt återrapporten från rådsmötet blev det de facto en diskussion i rådet om förslaget. I återrapporten redovisas att elva medlemsstater tog till orda, varav tre av dem uttryckte tveksamheter kring inrättandet av en ny myndighet på det här området eller ifrågasatte dess mervärde. Enligt återrapporten valde dock Sveriges representant, Ylva Johansson (S), att sitta tyst, trots att hon hade försäkrat EU-nämnden om att hon skulle framföra den svenska ståndpunkten vid detta scenario. Att markera sin ståndpunkt vid varje givet tillfälle och att Sveriges representanter är aktiva i förhandlingsarbetet är viktigt, inte minst i syfte att stå upp för svenska intressen. Den uppgiften är kanske särskilt viktig när arbetsmarknadspolitiska frågor diskuteras på EU-nivån eftersom att Sverige på det området särskiljer sig betydligt i centrala delar från övriga medlemsstater, exempelvis med vår partsmodell.

Nästa tillfälle förslaget om en ny arbetsmyndighet behandlades i EU-nämnden, den 30 november 2018, frågade en moderat ledamot varför ministern inte tog till orda vid rådsmötet. Ministern svarade med att det var en rapportpunkt och att det vid det förgående sammanträdet i EU-nämnden, den 15 juni 2018, inte hade framförts krav på att hon borde yttra sig. Enligt de stenografiska uppteckningarna från nämndens sammanträde den 15 juni 2018 säger ministern dock: ". Jag tror inte att det blir någon diskussion om detta, men skulle det bli det får jag väl framföra den svenska ståndpunkten." Att EU-nämnden därefter skulle ställa krav på att ministern ska yttra sig vid händelse av diskussion vid dagordningspunkten om arbetsmyndigheten vore överflödigt och apart.

Enligt 7 kap. 14 § i riksdagsordningen ska regeringen rådgöra med EU-nämnden om hur förhandlingarna i rådet ska föras. Konstitutionsutskottet har i tidigare granskningar kritiserat statsråd för att ha agerat i strid med EU-nämndens mandat och har framhållit betydelsen av att en ståndpunkt som har förankrats i EU-nämnden fullföljs fullt ut i rådet.

Med anledning av vad som anförts bör konstitutionsutskottet granska om den dåvarande arbetsmarknads- och etableringsministern Ylva Johansson (S) agerande, eller snarare brist därav, står i strid med mandatet från EU-nämnden.

Karin Enström, riksdagsledamot (M)

KU-anmälningar

Riksdagsledamöterna kan lämna in anmälningar till konstitutionsutskottet, KU, om att KU ska granska olika ministrar i regeringen. KU:s behandling av anmälningarna finns i KU:s granskningsbetänkande.