Svenska förberedelser för en framtida pandemi

Interpellation 2005/06:302 av Björling, Ewa (m)

av Björling, Ewa (m)

den 15 mars

Interpellation 2005/06:302 av Ewa Björling (m) till statsrådet Morgan Johansson (s)

Svenska förberedelser för en framtida pandemi

Sverige saknar i dag beredskap inför ett större smittoutbrott. Oavsett om det är fågelinfluensan eller något mer troligt virus, som till exempel annan patogen influensa, hiv eller ebola som kan komma att mutera och spridas mellan människor, står det klart att Sverige inte skulle klara av en större pandemi. Enligt flera forskare förutspås en pandemi vara den enda verkliga faran för världsekonomin. Ett terrorattentat eller en naturkatastrof kan störa ekonomin betydligt i de länder som drabbas men inte utgöra ett långsiktigt hot på samma sätt som ett världsomspännande virusutbrott.

I dag satsar Sverige 183 miljoner kronor till ramanslag för hela Smittskyddsinstitutets verksamhet där smittskyddet bara utgör en mindre del. Från Socialstyrelsens sida satsas 10 miljoner kronor som är öronmärkta för akut smittskyddsberedskap samt för att utveckla en nationell handlingsplan vid en influensaepidemi. Trots flera utredningar som utmynnat i rekommendationer om hur olika myndigheter och organisationer skulle kunna samarbeta för en effektiv krishantering vid pandemier, terrorangrepp och naturkatastrofer ser vi inga konkreta resultat. Tyvärr diskuteras långsiktiga basala åtgärder i mycket liten utsträckning. Det är helt oacceptabelt.

Några av de mest centrala frågorna som WHO ställer krav på till länderna vad gäller ansvar och riskbedömningar är ännu inte fullt ut verkställda i Sverige i dag.

Därför vill jag fråga statsrådet Morgan Johansson följande:

-            Har statsrådet sett till att någon har ett övergripande ansvar vid en influensapandemi?

-            Har statsrådet sett till att all nödvändig lagstiftning finns för att skyndsamt och effektivt kunna sätta in rätt åtgärder mot en pandemi?

-            Har statsrådet sett till att det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan olika myndigheter för hantering av pandemier?

-            Har statsrådet sett till att det finns en tydlig beslutsstruktur i detta sammanhang, hur ser den i så fall ut och är den känd för samtliga nyckelaktörer?

-            Har statsrådet verkat för att det genomförts större övningar, gällande hantering av pandemier, där även Regeringskansliet deltagit?

-            Har statsrådet sett till att det finns en tydlig kommunikationsplan för hantering av pandemier som riktar sig till samtliga aktuella nivåer?

-            Har statsrådet sett till att alla vårdinstanser har upprättat effektiva program för hur man hanterar infektionssjukdomar av detta slag?

-            Vilka insatser har statsrådet gjort för att Sverige ska ha ett effektivt system för att övervaka influensaepidemiers spridning?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-03-15 Anmäld: 2006-03-15 Besvarad: 2006-03-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)