Svarta hål i rymdstrategin

Interpellation 2017/18:591 av Mathias Sundin (L)

av Mathias Sundin (L)

till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

 

Det är positivt att Sverige äntligen får en rymdstrategi, även om den kommer så sent att detta riksmöte inte får möjlighet att behandla den.

Regeringens rymdstrategi, som presenteras i skrivelsen En strategi för svensk rymdverksamhet, innehåller flera bra delar, till exempel en koppling till Sveriges försvars- och säkerhetspolitik, en vidareutveckling av Esrange, användandet av rymddata och en uppdaterad rymdlag.

Men det saknas tyvärr också viktiga delar. Ingenting står om att Sverige ska ha fler astronauter. Om denna strategi fullföljs finns risken att antalet svenska astronauter stannar på en. Sverige behöver också mycket tydligare ta ställning för att kunna få privat bemannad rymdfart från svensk mark. Inom Esa pågår diskussioner om en europeisk månbas, något som Sverige bör stödja men som saknas i strategin. Det finns världsledande forskning i Sverige om asteroider och ett privat initiativ för att skicka en farkost till en asteroid, men det står ingenting i rymdstrategin om en lagstiftning kring asteroidbrytning. Inte heller finns det med en målsättning om att sätta en svensk på Mars på 2030-talet eller på något annat sätt bidra till mänsklighetens utforskning och kolonisering av Mars.

Jag vill fråga statsrådet Helene Hellmark Knutsson följande:

 

  1. Varför finns det ingenting om fler svenska astronauter i rymdstrategin?
  2. Varför visar inte rymdstrategin på ett snabbt möjliggörande av privat bemannad rymdfart från svensk mark?
  3. Varför stöder inte den svenska rymdstrategin en europeisk månbas?
  4. Varför finns det inte ett mål eller en plan för en svensk lagstiftning om asteroidbrytning?
  5. Varför saknas en plan för att sätta en svensk på Mars?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-06-13 Överlämnad: 2018-06-14 Anmäld: 2018-06-15 Svarsdatum: 2018-06-25 Sista svarsdatum: 2018-06-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)