Migrationsverkets hantering av konvertiter

Interpellation 2019/20:137 av Hans Eklind (KD)

av Hans Eklind (KD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I tidningen Dagen finns en artikel den 7 november om en ung afghan som åberopar konversion, från muslimsk tro till kristen dito, som asylskäl. I samband med utredningen hos Migrationsverket handlades detta av en handläggare i slöja. Konvertiten berättar att han hämmades i sin redogörelse av sin omvändelse då handläggaren uppenbarligen var muslim. Ett rimligt påstående. Det är väl känt att det inom islam finns de som menar att den som lämnar religionen ska beläggas med ett hårt straff, i värsta fall dödsstraff.

Artikeln är mot bakgrund av det nya regleringsbrevet som regeringen fattade beslut om den 14 mars i år överraskande och nedslående. I regleringsbrevet skriver regeringen: ”Myndigheten ska särskilt redovisa ... hur myndigheten säkerställer rättslig kvalitet och likformig tillämpning i asylärenden där religiös uppfattning åberopas.”

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Hur säkerställer ministern och regeringen att Migrationsverket lever upp till det tillägg som gjordes i regleringsbrevet den 14 mars avseende asylärenden där religiös uppfattning åberopas?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-15 Överlämnad: 2019-11-17 Anmäld: 2019-11-19 Svarsdatum: 2019-11-29 Sista svarsdatum: 2019-12-02

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)