Järnvägsinvesteringar i Norrland

Interpellation 2011/12:53 av Sjöstedt, Jonas (V)

av Sjöstedt, Jonas (V)

den 20 oktober

Interpellation

2011/12:53 Järnvägsinvesteringar i Norrland

av Jonas Sjöstedt (V)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Onsdagen den 19 oktober presenterade Generaldirektoratet för rörlighet och transport vid EU-kommissionen förslaget till det framtida transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Där finns bland annat Botniska korridoren med. Det framtida TEN-T kommer att bestå av två olika delar, Core Network och Comprehensive Network. I förslaget från EU-kommissionen finns Botniska korridoren med i Core Network. Core Network består av de viktigaste anslutningarna och knutpunkterna i TEN-T och bildar ett stomnät där ett mycket begränsat antal prioriterade transportprojekt finns med. Core Network ska fungera fullt ut 2030.

Största delen av budgeten inom TEN-T går till uppförandet av Core Network. Den första finansieringsfasen av Core Network under åren 2014–2020 beräknas till 250 miljarder euro och fokuserar främst på stomnätet och att åtgärda felande länkar, undanröja flaskhalsar samt att göra nätet smartare. Till detta kommer fonden för Connecting Europe att avsätta 50 miljarder euro för perioden 2014–2020, vilket är tänkt att fungera som ett startkapital för att stimulera ytterligare investeringar från medlemsstaterna.

Botniska korridoren består av Ostkustbanan, Ådalsbanan, Botniabanan, Norrbotniabanan och Haparandabanan på svensk sida och fortsätter runt Bottenviken i Finland ned till Helsingfors. Den är en strategiskt viktig transnationell länk i Europas godstransportsystem. Botniska korridoren binder samman östvästliga och nordsydliga transnationella axlar i Sverige, Finland, Norge och Ryssland.

EU-kommissionens förslag innebär en gyllene möjlighet för regeringen att snabba på och få medfinansiering från EU för avgörande järnvägsinvesteringar som Norrbotniabanan mellan Umeå och Luleå samt bygget av dubbelspår mellan Gävle och Sundsvall.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet:

Vilka initiativ kommer statsrådet att ta för att bygget av dessa banor nu ska påskyndas?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-10-20 Anmäld: 2011-10-21 Besvarad: 2011-11-08 Sista svarsdatum: 2011-11-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (21 anföranden)