Framtiden för Kustbevakningen i Västernorrland

Interpellation 2013/14:300 av Sonidsson, Eva (S)

av Sonidsson, Eva (S)

den 20 februari

Interpellation

2013/14:300 Framtiden för Kustbevakningen i Västernorrland

av Eva Sonidsson (S)

till försvarsminister Karin Enström (M)

Kustbevakningen är en statlig myndighet som ansvarar för sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss. Därutöver har Kustbevakningen ett stort antal skilda uppgifter som gräns- och tullkontroll, övervakning av organiserad brottslighet, naturvårdsövervakning och fiskeövervakning.

Myndigheten lär sakna 133 miljoner i budgeten efter år 2015 och har därför av regeringen fått i uppdrag att utarbeta en konsekvensanalys av vad som händer om man inte får mer pengar.

Kustbevakningen har i Västernorrland stationer i Härnösand och Örnsköldsvik och risken för uppsägningar är mycket stort. Redan i dag pågår minskning av personal i Härnösand till följd av tidigare beslutade besparingar.

Ytterligare besparingar inom Kustbevakningen i Västernorrland, eller en nedläggning av verksamheten, skulle innebära kraftiga försämringar för räddningsverksamheten i länet, eftersom myndigheten har omfattande samarbete med polis, räddningstjänst och sjöräddning. Krisberedskapen för allmänheten skulle avsevärt försämras, samtidigt som andra myndigheter skulle få ökade kostnader.

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att garantera Västernorrland en välfungerande sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Anmäld: 2014-02-20 Inlämnad: 2014-02-20 Besvarad: 2014-03-04

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)