Försäkringskassans regleringsbrev

Interpellation 2013/14:326 av Jansson, Eva-Lena (S)

av Jansson, Eva-Lena (S)

den 3 mars

Interpellation

2013/14:326 Försäkringskassans regleringsbrev

av Eva-Lena Jansson (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

I ISF-rapporten Försäkringskassans handläggning av sjukpenning ur ett jämställdhetsperspektiv redovisas att begreppet jämställdhet i stort har utmönstrats ur myndighetens styrdokument. Av rapporten framgår att det har varit svårt att följa vad som görs på jämställdhetsområdet inom socialförsäkringen när det gäller sjukförsäkringen och bedöma hur Försäkringskassan säkerställer att handläggningen av sjukpenning sker på ett jämställt sätt.

Det beskrivs att jämställdhetsperspektivet som begrepp i det närmaste har försvunnit ur centrala styrdokument.

I Försäkringskassans regleringsbrev för 2014 har inte regeringen gjort någon förändring när det gäller att styra myndigheten tydligare för att handläggning av sjukpenning ska ske på ett jämställt sätt.

Min fråga till socialförsäkringsministern är följande:

Avser socialförsäkringsministern att vidta några åtgärder för att Försäkringskassans regleringsbrev ska förtydligas när det gäller jämställdhetsperspektivet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-03-03 Anmäld: 2014-03-04 Besvarad: 2014-03-11
Debatt (7 anföranden)