Evenemangslista

Interpellation 2015/16:628 av Aron Emilsson (SD)

av Aron Emilsson (SD)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Radio och tv-lagen möjliggör för regeringen att meddela föreskrifter om vilka evenemang som anses vara av så stort samhällsintresse att en väsentlig del av allmänheten bör ha tillgång till dem i fri television. Frågan om att upprätta en evenemangslista med ett antal stora idrottsevenemang som anses vara av allmänintresse hos svenska folket har diskuterats under flera år. År 2012 gav riksdagen den förra regeringen ett tillkännagivande om att låta ta fram ett förslag till hur en evenemangslista kunde utformas.

Myndigheten för radio och tv redovisade, på regeringens uppdrag, sitt förslag i november 2013. Utöver en lista över evenemang ansåg myndigheten att villkoret om befolkningstäckning skulle anses uppnått om minst 80 procent av allmänheten nåddes av programtjänsten. Man ansåg också att tv-kanaler i billigare kanalpaket, utan krav på abonnemang på andra kanaler, skulle räknas som fri television. Riksdagen ansåg inte detta tillräckligt utan gav i maj 2014 regeringen ett nytt tillkännagivande om att i den fortsatta beredningen skärpa kraven så att en högre andel av allmänheten får tillgång till de evenemang listan omfattar samt att man skulle tydliggöra att med fri tv avses det licensbaserade grundutbudet och eventuell grundanslutningsavgift till kabelnät.

Hösten 2015 gav nuvarande regering Myndigheten för press, radio och tv ett uppdrag om att ta fram ett förslag till evenemangslista med villkor om en högre befolkningstäckning än vad tidigare förslag presenterat. Myndigheten har nu berett frågan vidare och redovisat uppdraget till Kulturdepartementet. Man har inhämtat synpunkter från berörda aktörer, genomfört konsekvensanalyser och lämnat förslag på utformning av en evenemangslista som bättre motsvarar den viljeinriktning riksdag och regering framställt. Man bedömer också att förslaget står i överensstämmelse med AV-direktivet, EU-rätten och de kriterier EU-kommissionen satt upp.

OS 2018 närmar sig, och andra stora nationella och internationella idrotts- och sportevenemang som är av intresse för många svenskar, gamla som unga, kan inte ses av alla om aktörer utanför den fria televisionen vinner upphandlingarna. Riksdagen har lämnat flera tillkännagivanden, regeringen har kompletterat med uppdaterade uppdrag och ansvarig myndighet har nu redovisat ett förslag. Det är således viktigt att frågan inte förskjuts ytterligare. 

Min fråga till kultur- och demokratiministern är:

 

Är ministern, mot bakgrund av ovanstående, nu beredd att agera skyndsamt för att låta förslaget om evenemangslista implementeras?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2016-05-10 Överlämnad: 2016-05-11 Anmäld: 2016-05-12 Sista svarsdatum: 2016-05-25 Svarsdatum: 2016-06-07
Debatt (7 anföranden)