Elprisområden

Interpellation 2011/12:121 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

den 15 november

Interpellation

2011/12:121 Elprisområden

av Carina Adolfsson Elgestam (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Från den 1 november infördes fyra elprisområden i Sverige. Bakgrunden var att EU-kommissionen, efter en anmälan från Danmark, gjorde en preliminär bedömning om att den dåvarande ordningen med ett elprisområde för hela landet kunde strida mot konkurrensreglerna inom EU. Man ansåg att det svenska systemet riskerade att diskriminera utländska kunder.

På grund av detta tog Svenska kraftnät initiativ till att dela in Sverige i fyra prisområden. Redan vid indelningen kände man riskerna med ökade prisskillnader mellan områdena, och då särskilt i södra Sverige där det råder brist på el. Effekterna med dyrare elpris för boende i södra Sverige kunde man se två veckor efter indelningen av nya elprisområden, då elpriset på spotmarknaden var ca 30 öre högre i södra Sverige. Anledningen är främst att det rått vindstillhet i Danmark.

När indelningen av prisområdena i Sverige gjorts är det oklart hur och vilka principer man använt. Exempelvis tillhör Oskarshamn område tre, vilket kan tyckas märkligt med tanke på att det i vanliga fall tillhör Småland och södra Sverige. I södra Sverige finns det mycket industriföretag, såväl små som stora, som nu ska konkurrera med andra företag i samma bransch. Hur de ska klara konkurrensen, när de får betala högre elpriser för att de råkar vara etablerade i ett visst elprisområde i landet, är fortfarande mycket oklart.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet vad hon avser att göra för att alla elkonsumenter i Sverige ska behandlas lika vad gäller elpriset och att elintensiva småföretag ska kunna konkurrera på lika villkor.

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2011-11-15 Anmäld: 2011-11-17 Besvarad: 2011-11-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (22 anföranden)