Demokratisk insyn i Posten AB under och efter den föreslagna fusionen med Posten Danmark

Interpellation 2008/09:83 av Jansson, Eva-Lena (s)

av Jansson, Eva-Lena (s)

den 30 oktober

Interpellation

2008/09:83 Demokratisk insyn i Posten AB under och efter den föreslagna fusionen med Posten Danmark

av Eva-Lena Jansson (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

I ett brev adresserat till näringsminister Maud Olofsson tar Riksrevisionen upp frågan om den fortsatta granskningen av Posten AB under och efter den föreslagna fusionen med Posten Danmark.

Riksrevisionen konstaterar att den svenska staten inte kommer att ha ett bestämmande inflytande i det eventuella svensk-danska bolaget. Samtidigt redogör man för det faktum att den danska riksrevisionen kommer att behålla sin granskningsrätt, då den har granskningsrätt även i av danska staten minoritetsägda aktiebolag.

Det är av särskild vikt att det bolag som i dag utför en samhällsomfattande posttjänst, och därmed en viktig samhällsfunktion i Sverige, också kan granskas av Riksrevisionen som är en del av riksdagens kontrollmakt.

Precis som Riksrevisionen påtalar i sitt brev är det särskilt angeläget att granskningsrätten är tydlig i samband med en övergång från ett helägt statligt bolag till ett nytt stort bolag. Men lika viktigt är att man möjliggör en granskning av om de angivna fördelarna med samgåendet uppnås i bolaget.

Min fråga till näringsminister Maud Olofsson är följande:

Avser näringsministern att vidta några åtgärder för att säkerställa att Riksrevisionen får granskningsrätt i det föreslagna svensk-danska postbolaget?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-10-30 Anmäld: 2008-10-30 Svar fördröjt anmält: 2008-11-13 Sista svarsdatum: 2008-11-20 Besvarad: 2008-11-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)