Botniska korridoren

Interpellation 2013/14:270 av Pettersson, Leif (S)

av Pettersson, Leif (S)

den 5 februari

Interpellation

2013/14:270 Botniska korridoren

av Leif Pettersson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Projektet Botniska korridoren har nu slutförts. Projektet har visat på nyttan av korridoren som en av de mest samhällsekonomiskt lönsamma investeringar i infrastruktur som kan göras i vårt land. Korridoren omfattar såväl en ny Norrbotniabana som utbyggt dubbelspår efter Ostkustbanan. Det är dessutom så att EU är villigt att satsa upp till 30 procent av investeringskostnaden i projektet.

Jag vill därför fråga infrastrukturministern:

Vad avser hon att göra för att Botniska korridoren ska kunna förverkligas?

Vad avser hon att vidta för åtgärder för att Norrbotniabanan ska kunna påbörjas i närtid?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2014-02-05 Anmäld: 2014-02-05 Återtagen: 2014-02-05

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.