En samlad storstadspolitik

Interpellation 2010/11:99 av Vestlund, Börje (S)

av Vestlund, Börje (S)

den 29 november

Interpellation

2010/11:99 En samlad storstadspolitik

av Börje Vestlund (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

I regeringens budgetproposition beträffande utgiftsområde 19, som har rubriken Regional tillväxt, ser man vid en snabb genomläsning att begreppet ”landsbygd” förekommer sida upp och sida ned. Begrepp som ”storstäder” och ”urbana miljöer” förekommer över huvud taget inte alls.

Jag anser att det finns stora behov och särskilda skäl att göra insatser för den svenska landsbygden, inte minst gäller det investeringar i IT och att stimulera ökat företagande för att få fram en tillväxt med mera.

Men det är ingen tvekan om att det finns särskilda behov för de svenska storstäderna. I våra svenska storstäder finns oftast landets mest rika men samtidigt de mest fattiga. Den regionala tillväxten för våra storstäder är oftast god, och inte sällan det som får det övriga landet att ha tillväxt. Men det finns också stora problem, inte minst gäller detta social utslagning, segregation och ett alltmer nedslitet miljonprogram. Alla dessa frågor är inte nationella frågor, men många är det. Jag inser att en del av dessa åtgärder ligger inom andra utgiftsområden. Men alla åtgärder för en god landsbygdspolitik ligger inte heller inom utgiftsområde 19, men det finns en ansats till att försöka i ett sammanhang beskriva landsbygdspolitiken. I det sammanhanget kan det vara på sin plats och undra var den rubrik finns som tidigare har beskrivit regeringens storstadspolitik.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att få en samlad storstadspolitik?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-29 Anmäld: 2010-11-29 Besvarad: 2010-12-10 Sista svarsdatum: 2010-12-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (8 anföranden)