Service i hela landet

Interpellation 2010/11:98 av Olsson, Lena (V)

av Olsson, Lena (V)

den 26 november

Interpellation

2010/11:98 Service i hela landet

av Lena Olsson (V)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Lars Högdahls utredning och slutbetänkande Utveckling av lokal service i samverkan är ett gediget arbete med en lång rad kloka förslag som skulle leda till att vår landsbygd får möjlighet att utvecklas i en bra och hållbar riktning. I remissbehandlingen av utredningen var en övervägande majoritet positiv till utredningsförslagen. Det är nu ett år sedan utredningen lades fram för regeringen. I riksdagens frågestund sommaren 2010 ställde jag frågan: När kommer det ett förslag från regeringen om förbättrad service i våra landsbygdskommuner efter Högdahls utredning? Svaret blev att frågan är under beredning. Utredningen tar upp flera aspekter som jag anser är av stor vikt, till exempel hur samverkan mellan statliga myndigheter kan bli bättre och resultera i att de fysiskt ska vara närvarande även på mindre orter på landsbygden. Vidare ska myndigheter bland annat samverka med kommuner och utgöra servicecentrum och det ska finnas minst ett centrum i varje kommun. Att de statliga myndigheterna finns är en grundförutsättning för all annan service naturligtvis. Frågan är om det kommer något förslag som går i utredningens riktning. Statlig, kommunal och privat service behövs om landsbygden ska ha någon chans i framtiden. En ödesfråga är därför hur länge till vi kan vänta.

Regeringen uttrycker i ord att medborgarna ska ha en likvärdig service i hela landet. Nu finns en ett år gammal utredning som har konkreta förslag på hur detta ska gå till och som skulle leda till en hållbar utveckling för hela landet. I dagsläget och under förra mandatperioden har vi i praktiken sett en utveckling i helt motsatt riktning, tvärtemot vad regeringen själv uttrycker i ord.

1  Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av att vissa statliga myndigheter var negativa till utredningens förslag?

2. Avser statsrådet att komma med något förslag till riksdagen under våren 2011 angående att medborgarna ska ha tillgång till likvärdig service i hela landet, vilket föreslås i utredningen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-26 Anmäld: 2010-11-29 Besvarad: 2010-12-07 Sista svarsdatum: 2010-12-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)