Fördjupat samarbete inom EU

Interpellation 2010/11:96 av Vestlund, Börje (S)

av Vestlund, Börje (S)

den 26 november

Interpellation

2010/11:96 Fördjupat samarbete inom EU

av Börje Vestlund (S)

till statsrådet Birgitta Ohlsson (FP)

Sedan Lissabonfördraget trädde i kraft har det, förutom att enligt i fördragets fastställda beslutsordningar, gjorts möjligt att ändå genomföra lagstiftningen i vissa länder genom så kallat fördjupad samarbete. Det bör påpekas att Sverige genom hela processen som ledde till att vi fick Lissabonfördraget inte varit särskilt förtjust i detta, men i den slutliga förhandlingen valde vi att acceptera denna ordning för att nå fram till ett nytt gemensamt fördrag inom EU.

Så här långt har det på ett område skapats ett fördjupat samarbete och det är när det gäller skilsmässor. Sverige har valt att stå utanför detta samarbete då vi bland annat anser att familjerätt inte ligger inom EU:s kompetensområde.

I Sverige har såväl regering som riksdag gjort klart att om det inte blir en lösning av språkfrågan när det gäller EU-patentet så är Sverige och ett antal andra länder beredda att inleda fördjupat samarbete med ett gemensamt patent.

Jag delar helt regeringens bedömning av behovet av ett gemensamt EU-patent.

Vad som är intressant är att det i arbetet fram till Lissabonfördraget i väldigt liten utsträckning gjordes några analyser vilka konsekvenser som ett fördjupat samarbete skulle få. EU:s regelverk är knappast ett under av transparens.

Inom olika länder i EU, bland annat i Sverige, förs en ständig debatt om hur EU:s regelverk påverkar den nationella lagstiftningen och rättstillämpningen. I Sverige är ju bland annat Lavaldomen omdiskuterad huruvida EU har påverkat det vi kallar den svenska modellen eller ej. Det finns säkert fler exempel på detta.

Men om man nu inför ett så kallat fördjupat samarbete på olika områden, hur kommer då EU-domstolen att hantera detta? I verkligheten har vi ju i dag liten eller ingen kunskap hur dessa fördjupade samarbeten påverkar EU:s rättstillämpning. Det känns därför osäkert och otydligt vad fördjupat samarbete innebär för unionens länder.

Jag vill med detta fråga statsrådet:

Har statsrådet tagit reda på och övervägt eller avser hon att ta reda på och överväga hur EU:s rättstillämpningar kommer att påverkas av de fördjupade samarbetena?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-26 Anmäld: 2010-11-29 Sista svarsdatum: 2010-12-10 Besvarad: 2010-12-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)