Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin

Interpellation 2010/11:95 av Johansson, Ylva (S)

av Johansson, Ylva (S)

den 25 november

Interpellation

2010/11:95 Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin

av Ylva Johansson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Allt fler långtidsarbetslösa placeras i regeringens jobb- och utvecklingsgaranti. Den så kallade garantin har kritiserats hårt, bland annat därför att den inte erbjuder kvalitativa insatser som leder till jobb. I stället för kompetensutveckling i form av yrkesinriktad utbildning och praktik är de flesta av deltagarna passiva.

Bristerna i garantin visar sig framför allt i den mycket låga andelen av deltagare som kommer ut i jobb. I stället går de flesta vidare till den sista etappen – fas 3. I fas 3, som växer mycket snabbt, befinner sig nu drygt 24 000 personer. Fas 3 har kritiserats mycket hårt för att vara en återvändsgränd. I fas 3 är det till exempel inte tillåtet att erbjuda utbildning som en väg till jobb på den reguljära arbetsmarknaden. Bara drygt 1 procent lyckas lämna fas 3 för ett reguljärt jobb eller utbildning.

Jag vill fråga arbetsmarknadsministern följande:

Vilka initiativ avser arbetsmarknadsministern att ta med anledning av den skarpa kritik som har riktats mot att ytterst få deltagare i fas 3 kommer ut i jobb?

Ämnar arbetsmarknadsministern göra några förändringar för att tillgodose behovet av utbildning för att underlätta för deltagare i fas 3 att få jobb?

Avser arbetsmarknadsministern att initiera någon utvärdering av fas 3 och när i tid kommer detta i så fall att ske?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-11-25 Anmäld: 2010-11-25 Svar fördröjt anmält: 2010-12-02 Sista svarsdatum: 2010-12-09 Besvarad: 2010-12-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.