Byggstart för Norrbotniabanan

Interpellation 2010/11:9 av Sjöstedt, Jonas (V)

av Sjöstedt, Jonas (V)

den 12 oktober

Interpellation

2010/11:9 Byggstart för Norrbotniabanan

av Jonas Sjöstedt (V)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Byggandet av en kustjärnväg Umeå–Skellefteå–Piteå–Luleå är en central investering för övre Norrland och för hela Sverige. I dag är Norra stambanan genom övre Norrland hårt belastad med gods, och en ny godsjärnväg skulle ge näringslivet möjligheter att expandera och få säkrare och snabbare transporter. Norrbotniabanan skulle också ge en möjlighet att föra gods från lastbil till järnväg. Miljövinsterna med banan är betydande. Till det kommer att en kustjärnväg skulle ge övre Norrland snabba, miljövänliga och pålitliga persontransporter.

Genom bygget av Norrbotniabanan kan den nyligen invigda Botniabanan utvecklas till sin fulla potential både vad gäller gods- och persontransporter. Norrbotniabanan finns med som en prioriterad investering i den rödgröna infrastrukturplanen.

Under valrörelsen lovade ett flertal företrädare för Alliansen att bygget av Norrbotniabanan kommer att påbörjas under denna mandatperiod även om Alliansen vann valet. Även Folkpartiets Jan Björklund utlovade, vid ett besök i Skellefteå, byggstart för Norrbotniabanan vid en borgerlig valseger.

Med bakgrund av ovanstående vill jag fråga:

1. Avser statsrådet att verka för att byggnation av Norrbotniabanan påbörjas?

2. Avser statsrådet att lämna förslag till vilka etapper av Norrbotniabanan som bör byggas först?

3. Avser statsrådet att presentera ett förslag till hur byggandet av Norrbotniabanan ska finansieras?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-10-12 Anmäld: 2010-10-12 Besvarad: 2010-10-21 Sista svarsdatum: 2010-10-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (16 anföranden)