Havsvinden som resurs

Interpellation 2010/11:89 av Örnfjäder, Krister (S)

av Örnfjäder, Krister (S)

den 25 november

Interpellation

2010/11:89 Havsvinden som resurs

av Krister Örnfjäder (S)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

Vi vet alla att Sverige och andra länder inom EU har signerat ett miljömålsavtal till 2020. Vi har tack vare vår nuvarande energimix med en stor del vattenkraft tagit på oss det i förhållande till andra länder höga målet 49 procent fossilfritt till 2020.

Energimyndigheten har visat hur vi kan nå målet 2020. De vill att det byggs en ansenlig mängd nya elproduktionsenheter, bland annat i form av vindkraftverk, som utnyttjar den oändliga och kostnadsfria vinden som kraftkälla. De har även räknat fram att minst en tredjedel av vindkraftverken behöver byggas i havet. Flera aktörer anser att minst hälften behöver byggas i havet.

Läget hösten 2010 är att vi nu producerar totalt cirka tre terawattimmar vindkraftsel på årsbasis, varav klart över 90 procent i landbaserade vindkraftverk. Utsikterna att hålla en hög byggtakt på land i flera år framöver ser inte ljusa ut. Etableringar på land är ofta små, tre till fem verk normalt, och motståndet från närboende växer. Detta leder till att allt fler kommuner använder sin nya vetorätt och avslår bygglovsansökningarna. Platser att bygga på begränsas och det tar tid!

För att komma framåt och ha en chans att nå 2020-målet måste vi få bättre fart på byggandet på land, men även komma i gång med havsbaserade parker. En vindkraftspark i havet omfattar ofta från 50 verk och upp till flera hundra på ett och samma ställe. Tack vare jämna starka vindar är elproduktionen mycket effektiv i havet.

Vad händer då i svenska vatten? Planering pågår för flera havsprojekt, men inget byggs. Exempelvis statens egna bolag Vattenfall äger havsprojekt med färdiga tillstånd men de börjar inte bygga utan de läggs på is. Orsaken är att Vattenfall med flera väljer att bygga i andra länder i stället. Orsaken är att kostnaderna att ha vindkraftverk i havet är högre än på land och många andra länder har redan skapat de incitament som krävs för att bankerna ska låna ut pengar till investeringen. I Sverige fanns ett extra stöd till havsbaserad vindkraft men vid årsskiftet 2009/10 togs det bort. Ett nytt system skulle införas men det har inte kommit något ännu.

Min fråga till närings- och energiministern är:

Hur och när avser närings- och energiministern att agera för att få fart på byggandet av vindkraft i svenska vatten?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-25 Anmäld: 2010-11-25 Besvarad: 2010-12-07 Sista svarsdatum: 2010-12-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.