Omförhandling av skatteavtalet med Danmark

Interpellation 2010/11:87 av Jakobsson, Leif (S)

av Jakobsson, Leif (S)

den 24 november

Interpellation

2010/11:87 Omförhandling av skatteavtalet med Danmark

av Leif Jakobsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Riksrevisionen presenterade den 18 november en rapport med allvarlig kritik mot regeringens sätt att sköta skatteavtalen. Riksrevisionen hänvisar också till en interpellationsdebatt om nedanstående ämne och konstaterar att riksdagen vilseförts av regeringen. Därför ställer jag följande interpellation.

Arbetspendlingen över Öresund har ökat explosionsartat de senaste åren. Det är en mycket glädjande utveckling. En ny arbetsmarknadsregion i norra Europa med över tre miljoner människor håller på att ta form som med rätt förutsättningar blir tillväxtnavet i Norden.

Nationsgränserna betyder allt mindre för människor i vardagen. Men för samhällsorganisationen får den ökade pendlingen stora konsekvenser om inte förändringar sker.

Framför allt det särskilda skatteavtalet med Danmark ställer till allt större problem.

Avtalets utformning – som en enig riksdag beslutat om – och därtill den danska tillämpningen innebär att Sveriges kommuner och landsting går miste om nästan 2 miljarder i skatteintäkter med dagens nivå på pendlingen. De kommuner som pendlarna bor i drabbas hårdast då skatteutjämningen inte kompenserar fullt ut för skattebortfallet. Det är en helt orimlig situation att endast 9 procent av lönesumman från danska inkomster återförs till Sverige medan 25 procent av de intjänade lönerna i Sverige av danskar återförs till Danmark.

Men det är inte bara ett finansiellt problem för välfärden – det är också ett hot mot integrationen. Det är inte i längden hållbart att en relativt stor befolkningsgrupp i en kommun inte bidrar till välfärdens finansiering – resten av kommuninvånarna blir naturligtvis skeptiska till ”friåkeriet”.

Regeringen har gång på gång förhalat frågan och har inte tagit upp förhandlingar med Danmark om ett nytt, rättvist avtal.

Man frågar sig hur många miljarder som välfärden ska dräneras på innan finansministern avser att handla.

Min fråga till finansministern är därför:

Avser finansministern att ta initiativ till ett nytt avtal och i så fall när?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-24 Anmäld: 2010-11-25 Besvarad: 2010-12-03 Sista svarsdatum: 2010-12-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.