Stärkt folkhälsoarbete

Interpellation 2010/11:86 av From, Isak (S)

av From, Isak (S)

den 24 november

Interpellation

2010/11:86 Stärkt folkhälsoarbete

av Isak From (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Folkhälsoinstitutet skriver i en rapport till regeringen att kostnaden för den påverkbara ohälsan uppgår till 120 miljarder kronor årligen, vilket är lågt räknat. För att förbättra hälsan och få ned samhällets kostnader krävs det därför mer av målmedvetet hälsofrämjande arbete i landet.

Folkhälsoinstitutet framhåller det hälsofrämjade arbete som pågår i Västerbotten som ett gott exempel som borde följas av flera. I Västerbotten har landstingets regelbundna hälsokontroller av befolkningen lett till förbättrade kostvanor, minskad rökning och minskade hjärt-kärlsjukdomar. Få andra landsting och regioner har valt att arbeta på samma systematiska sätt som i Västerbottens län.

Frågan är nu vad statsrådet avser att göra med rapporten. Hittills har regeringen prioriterat ned folkhälsoarbetet, bland annat genom att avveckla befattningen som folkhälsominister.

Kommer statsrådet att överväga vad Folkhälsoinstitutet anfört och ge landstingen utvecklingsmedel för att underlätta det nödvändiga folkhälsoarbetet?

På vilket annat sätt avser statsrådet att stärka folkhälsoarbetet i landet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-24 Anmäld: 2010-11-25 Besvarad: 2010-12-03 Sista svarsdatum: 2010-12-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)