Försvarets stopp av vindkraftverk

Interpellation 2010/11:83 av Green, Monica (S)

av Green, Monica (S)

den 24 november

Interpellation

2010/11:83 Försvarets stopp av vindkraftverk

av Monica Green (S)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

Den 9 juli fick jag svar av försvarsministern på min skriftliga fråga om försvaret kommer att stoppa utbyggnaden av vindkraft. Svaret löd att varje fall ska prövas för sig. Nu har frågan blivit än mer aktualiserad eftersom försvaret även överklagar redan befintliga vindkraftverk, med bygglov som blev beviljade för flera år sedan och som sedan länge är lagakraftvunna.

Försvarsmakten har överklagat bygglov för 50 vindkraftverk och totalt kan det handla om ca 280 vindkraftverk. Sammantaget hotas uppemot 1 000 vindkraftverk, med investeringar på över 25 miljarder kronor.

Får Försvarsmakten sin vilja igenom är det ur rättssäkerhetssynpunkt vanskligt eftersom den offentliga förvaltningens roll som beslutsfattande organ starkt kan ifrågasättas.

Försvarsmaktens beslut om att kravet på hinderfriheten runt de militära flygplatserna kan uppfattas som överdrivna med avseende på molngenomgång, visuell flygning och flygning på låg höjd.

Många av Försvarsmaktens stoppområden har bra vindlägen och är lämpliga för vindkraft. Mellan 7 och 29 procent av stoppområdena i de sju berörda länen är utpekade som riksintresse för vindbruk, att jämföra med 2 procent för hela landets yta.

Om vindkraften inte får byggas i bra vindlägen blir den dyrare. Detta drabbar på sikt elkonsumenten i form av högre kostnader för den förnybara elproduktionen inom ramen för elcertifikatssystemet. Få kommer att vilja investera i vindkraftverk om försvaret fortsätter på sin inslagna bana.

Vad avser försvarsministern att göra med anledning av att Försvarsmakten motarbetar stora områden med vindkraft?

Finns det, enligt försvarsministerns ställningstagande, brister i försvarets materiel som pekar på att materielen är särskilt känslig för vindkraftverk?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2010-11-24 Anmäld: 2010-11-24 Återtagen: 2010-12-02 Sista svarsdatum: 2010-12-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.