Minskning av antalet olyckor med cyklister

Interpellation 2010/11:80 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

den 24 november

Interpellation

2010/11:80 Minskning av antalet olyckor med cyklister

av Carina Adolfsson Elgestam (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Allt fler väljer att använda sig av cykeln i vardagen i stället för att köra bil eller åka kollektivt. Cykeln är ett miljövänligt och ekonomiskt bra alternativ för att förflytta sig.

Allteftersom miljömedvetandet har ökat i vårt samhälle så har även antalet cyklister stigit. Tillsammans med fotgängare och bilister ska cyklisterna samsas om utrymmet på våra vägar, gång- och cykelbanor – ett samspel som inte alltid flyter helt friktionsfritt. För att underlätta mötet behöver alla parter vara väl insatta i vilka trafikregler som gäller och vilka regler som vi var och en har att ta hänsyn till.

När vi nu går in i en mörkare årstid så uppmärksammas problemet extra då det kan uppstå problem genom att gångtrafikanter inte använder sig av reflexer i tillräckligt stor utsträckning, samtidigt som cyklisterna missar att sätta på lyse och reflexer vilket medför en ökad fara.

För att minska antalet olyckor i trafiken behöver allmänhetens kunskaper om trafikförordningen förbättras och uppdateras.

Alltför många cyklister cyklar till exempel på övergångsställen vilket medför en stor olycksrisk då de lever i tron att de har företräde, ett beteende som orsakar många olyckstillbud. Respekten för trafikmärken och trafikljus är alldeles för låg.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att öka allmänhetens kunskaper om reglerna i trafikförordningen?

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att minska antalet olyckor i trafiken där cyklister är inblandade?

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att en översyn ska ske av trafikförordningen i syfte att förbättra samspelet i trafiken?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-11-24 Anmäld: 2010-11-24 Sista svarsdatum: 2010-12-08 Svar fördröjt anmält: 2010-12-08 Besvarad: 2011-01-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (4 anföranden)