Svenska företag och folkrätten

Interpellation 2010/11:74 av Sjöstedt, Jonas (V)

av Sjöstedt, Jonas (V)

den 23 november

Interpellation

2010/11:74 Svenska företag och folkrätten

av Jonas Sjöstedt (V)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

År 1997 bildade det svenska oljebolaget Lundin Oil AB (Lundin) ett konsortium tillsammans med tre andra oljebolag, Petronas Carigali Overseas Sdn Bhd från Malaysia, OMV Exploration GmbH från Österrike och Sudapet LTD som är ett statsägt sudanesiskt företag. Konsortiet skrev ett kontrakt med den sudanesiska regeringen om utvinning av olja i ett koncessionsområde kallat Block 5 A, som vid den tidpunkten inte befann sig under full regeringskontroll. Påbörjandet av oljeutvinningen orsakade ett grymt krig i området. Sudans regering sände ut militär för att jaga bort och döda de människor som bodde i trakten där oljan skulle utvinnas. Det innebar bland annat urskillningslösa attacker, att civila avsiktligt gjordes till måltavlor, nedbränning av hyddor, plundring, förstörande av föremål som var nödvändiga för befolkningens överlevnad, olagligt dödande av civila, våldtäkter på kvinnor, bortförande av barn, tortyr och folkfördrivning. Paraplyorganisationen European Coalition on Oil in Sudan (ECOS) gör följande uppskattning av den skada som kriget 1997–2003 orsakat:

-      12 000 personer har dödats eller avlidit av hunger, utmattning eller konfliktrelaterade sjukdomar.

-      160 000 personer har fördrivits med tvång, många flera gånger.

-      20 000 personer har fördrivits permanent. Efter att ha förlorat sina hem och sin boskap har de flytt till större städer och aldrig lyckats återvända.

-      40 000 hyddor och djurstallar har förstörts.

-      500 000 nötkreatur har förlorats, merparten genom stöld.

-      Enorma inkomstförluster på grund av avbrutna jordbrukscykler och annan störning av det ekonomiska livet.

-      Icke mätbara psykiska skador och förlorade möjligheter, bland annat vad avser arbete, utbildning och sociala förmåner.

Dessa fakta är hämtade ur rapporten The unpaid debt. The Legacy of Lundin, Petronas and OMW in Block 5A, Sudan 1997–2003.

I mars 2001 lämnade Gerhart Baum, FN:s specielle rapportör för mänskliga rättigheter i Sudan, följande muntliga rapport till FN:s kommission för mänskliga rättigheter:

”Under mitt besök samlade jag in ytterligare bevis på att oljeutvinningen leder till förvärrande av konflikten med allvarliga följder för civilbefolkningen. Jag fick specifik information att regeringen tillgriper fördrivning av lokalbefolkningen och förstörande av byar för att avfolka områden och möjliggöra för oljeföretag att fortsätta sin verksamhet utan hinder. Jag informerades att alla byar runt Nhialdu, i Nimne, söder om Bentiu har bränts ner till grunden och skördarna förstörts. Likaså har alla byar längs vägen upp till Pultutni, i omgivningarna till oljefältet i Ryer utplånats.”

Fredsavtalet i Sudan (Sudan’s Compehensive Peace Agreement, CPA) som slöts 2005 tillförsäkrar offren för oljekontrakten en rätt till gottgörelse. Enligt de uppgifter ECOS har tillgång till har inget medlemsföretag i Lundinkonsortiet accepterat något ansvar för oljekriget eller dess konsekvenser för befolkningen eller uttryckt någon vilja att betala kompensation till offren.

Lundin Petroleum (före detta Lundin Oil) har 2006 tecknat kontrakt med den etiopiska regeringen om rätt att utvinna olja och naturgas i Ogandenprovinsen. Där pågår inbördeskrig mellan regeringen och ONLF-gerillan. ONLF-gerillan har förklarat att man motsätter sig utvinning av mineraltillgångar till dess att en legitim självstyrande regering tillträtt i provinsen. Man har också förklarat att företagets säkerhet inte kan garanteras i den pågående militära konflikten.

Seema Joshi, juridisk rådgivare för den Londonbaserade NGO:n Global Witness, säger att oljebolagen i regionen, genom att kräva tuffare säkerhetsårgärder, många gånger kan ha gjort sig medskyldiga till kränkningar av de mänskliga rättigheterna, vilka blivit en följd av deras krav.

I Kerstin Lundells bok Affärer i blod och olja – Lundin Petroleum i Afrika finns vittnesmål om att soldater och milis har order att skjuta alla som kommer i närheten av Lundins fyra block i Ogaden, 2, 6, 7 och 8.

Lundin Petroleum har numera överlåtit sin verksamhet i Afrika till Africa Oil Corporation, ett företag som ingår i Lundingruppen och i väsentliga delar kontrolleras av familjen Lundin.

Mot denna bakgrund vill jag fråga utrikesminister Bildt:

Vilka åtgärder är utrikesministern beredd att vidta för att få till stånd en oberoende utredning om Lundin Oils/Lundin Petroleums/Lundinkonsortiets/Africa Oil Corporations olje- och gasutvinning i Sudan, Etiopien och Puntland, dess koppling till krigen och de brott mot krigets lagar och mänskliga rättigheter som orsakats av oljeutvinningen och de med denna sammanlänkade krigen?

Vilka åtgärder är utrikesministern beredd att vidta för att säkerställa att Lundin Oil/Lundin Petroleum uppfyller sina skyldigheter enligt fredsavtalet (CPA) och betalar en skälig gottgörelse till offren och efterlevande till offren för kriget i området för Block 5 A i Sudan?

Vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta för att förebygga att svenska företag i framtiden medverkar till att förvärra militära konflikter och/eller medverkar till kränkningar av krigets lagar och grundläggande mänskliga rättigheter?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-11-23 Anmäld: 2010-11-23 Besvarad: 2010-12-03 Sista svarsdatum: 2010-12-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.