Tjustbanans utveckling

Interpellation 2010/11:5 av Örnfjäder, Krister (S)

av Örnfjäder, Krister (S)

den 8 oktober

Interpellation

2010/11:5 Tjustbanans utveckling

av Krister Örnfjäder (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Tjustbanan, som i sin sträckning från Linköping söderut sammanfaller med Stångådalsbanan, är en förutsättning för en regionförstoring och en gemensam arbetsmarknad mellan Västerviks kommun och Linköpingsregionen. Banan behöver moderniseras och upprustas för att trafiken ska vara ett modernt och snabbt alternativ för person- och godstransporter.

Tjustbanan är mycket viktig för Kalmar län och tillväxten inom det lokala och regionala näringslivet. Västerviks kommun är i dag på grund av avstånden och brist på snabba kommunikationer en enskild arbetsmarknadsregion. För att den regionala arbetsmarknaden ska utvecklas och förstoras behövs det säkra och snabba kommunikationsmöjligheter. Behovet av att förstora arbetsmarknadsregionen och möjligheterna att studera kan bara tillgodoses genom en väl utvecklad järnvägstrafik.

Staten har ett ansvar för att järnvägstrafiken fungerar i hela landet. Fungerande kommunikationer är grundläggande för att hela Sverige ska leva. Genom förbättrade kommunikationer skapas förutsättningar för fler arbetstillfällen och en förbättrad samhällsservice. För att kommuner som exempelvis Västervik ska kunna utvecklas krävs det att staten tar ansvar för en utbyggnad av järnvägar och vägar.

Jag vill därför fråga statsrådet vilka åtgärder hon avser att vidta för att Tjustbanan ska kunna moderniseras och upprustas.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-10-07 Anmäld: 2010-10-12 Besvarad: 2010-10-21 Sista svarsdatum: 2010-10-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)