Samordning av förtida pensionsuttag och arbetslöshetsersättning

Interpellation 2010/11:46 av Brink, Josefin (V)

av Brink, Josefin (V)

den 10 november

Interpellation

2010/11:46 Samordning av förtida pensionsuttag och arbetslöshetsersättning

av Josefin Brink (V)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Under senare år har antalet personer som begärt förtida uttag av ålderspension ökat kraftigt, särskilt bland kvinnor. Ofta handlar det om arbetstagare med låga inkomster som oroar sig för sin framtida pension. I hopp om att förbättra den gör de förtida uttag av pension och placerar pengarna i olika former av kapitalförsäkringar. Det är också årligen omkring 20 000 personer som tar ut delar av premiepensionen till exempel för att kunna ta del av olika pensionärsrabatter.

För den som blir arbetslös medför ett förtida uttag av pension stora negativa konsekvenser.

För den som en gång har tillerkänts pension lämnas arbetslöshetsersättning med 65 procent i stället för 80 procent och dagpenningen minskas med 1/260 av årspensionen. 65-procentsberäkningen härrör från ATP-systemet. Pensionen beräknades då bli 65 procent av lönen. I och med dagens pensionssystem, där man kan ta ut delar av pensionen, är regeln föråldrad.

Omräkningen till 65 procent slår hårt mot dem som tar ut en låg andel av pensionen och har en låg normalinkomst. Ett uttag av premiepension på 100 kronor per månad kan för en låginkomsttagare leda till en sänkning av arbetslöshetsersättningen med 100 kronor per dag.

Den som har beviljats förtida uttag av pension kan när som helst upphöra med uttaget. Det har folk gjort när de till exempel märkt att kapitalförsäkringen inte blev någon god affär eller när de riskerat att bli eller har blivit arbetslösa.

Tidigare hade a-kassorna som praxis att sluta göra avdrag för pension när pensionsuttag upphörde. I lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, 32 §, står att avdrag ska göras ”om den sökande tillerkänts ålderspension”. A-kassorna gjorde den mer rimliga tolkningen att det gällde om pension utbetalades och det var även det som IAF uppmanade dem till i sina kommentarer. Efter en dom ändrades praxis från den 1 januari 2008. A-kassorna har sedan dess varit tvungna att göra dessa avdrag även om uttaget har upphört.

Den som en gång har tillerkänts pension får alltså för resten av livet en lägre dagpenning och pensionsavdrag även om ingen utbetalning av pension sker.

Det behövs inte någon omedelbar lagändring för att den föråldrade 65-procentsberäkningen ska upphöra och inte heller för att sätta stopp för den orimliga tolkningen när förtida pensionsuttag har upphört. Det räcker med att regeringen utfärdar en föreskrift.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga:

Avser arbetsmarknadsministern att vidta några åtgärder för att den nuvarande 65-procentsberäkningen avskaffas och för att tolkningen, att pensionsavdrag ska göras även när förtida uttag av pension har upphört, ska ändras?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-11-10 Anmäld: 2010-11-10 Svar fördröjt anmält: 2010-11-18 Sista svarsdatum: 2010-11-24 Besvarad: 2010-11-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)