Behov av skydd mot rovdjur

Interpellation 2010/11:427 av Österberg, Sven-Erik (S)

av Österberg, Sven-Erik (S)

den 20 maj

Interpellation

2010/11:427 Behov av skydd mot rovdjur

av Sven-Erik Österberg (S)

till miljöminister Andreas Carlgren (C)

När förekomsten av rovdjur ökar i vårt land så ökar också risken för rovdjursangrepp på våra tamdjur markant. Den grupp av tamdjurshållare som känt av detta mest är landets fårägare.

Antalet rovdjursrivna får var år 2009 enligt Grimsö Viltskadecenter 664 stycken, en markant ökning mot tidigare år.

Många fårägare känner sig maktlösa inför utvecklingen och många överväger om man över huvud taget kan fortsätta med sin nuvarande verksamhet om inga tydliga förändringar sker.

Vad fårägarna pekar på som ett stort bekymmer är att stödet för att bygga så kallade vargstängsel har försämrats i de nya reglerna jämfört med tidigare regler. Eftersom stängselbyggandet är mycket arbetskrävande och kostar mycket så är detta för många ett stort hinder. Situationen har dessutom försämrats genom de lägre ersättningar som nu gäller.

Till detta har Elsäkerhetsverket ändrat reglerna för hur stor strömstyrka man får ha i de elbärande ledningarna i stängslet. Detta har fått till följd att manuell grässlåtter under ledningarna för att undvika jordning måste ske mer frekvent, vilket också kräver ökad arbetsinsats och ökad kostnad.

Vidare så anser många fårägare att ersättningen för rivna djur inte på något sätt motsvarar livvärdet eller kostnaden för att införskaffa nya djur.

Mot bakgrund av det ovan sagda blir min fråga till miljöministern:

Avser miljöministern att vidta några åtgärder för att lindra de problem som dagens fårägare har med de ökande rovdjursangreppen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-05-20 Svar fördröjt anmält: 2011-06-01 Anmäld: 2011-06-07 Sista svarsdatum: 2011-06-10 Besvarad: 2011-06-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)