EU:s budget och informationskampanjer

Interpellation 2010/11:423 av Sjöstedt, Jonas (V)

av Sjöstedt, Jonas (V)

den 20 maj

Interpellation

2010/11:423 EU:s budget och informationskampanjer

av Jonas Sjöstedt (V)

till statsrådet Birgitta Ohlsson (FP)

Europeiska kommissionen presenterade nyligen sitt utkast till budget för 2012. Föga förvånande är det en budget som även i kristider ökar och man kan utgå ifrån att förslaget kommer att föranleda hårda förhandlingar mellan medlemsstaterna, EU-parlamentet och kommissionen.

I utkastet till nästa års budget ökar budgetposten Fostering European culture and diversity med nästan 35 procent, till drygt 238 miljoner euro. Det är med andra ord stora pengar som ska användas för att göra medborgarna mer välvilligt inställda till den överstatliga unionen.

Samtidigt är det också värt att notera att det inte bara är medborgarna i medlemsstaterna som ska bli mer positiva. På Island satsar EU också pengar på ”informationskampanjer” vars syfte är att påverkar islänningarna i en mer EU-positiv riktning.

Med anledning av detta vill jag fråga:

1. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att EU:s budget för 2012 inte ökar?

2. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att EU:s ”propagandabudget” inte ökar?

3. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att EU inte försöker påverka potentiella nya medlemsstaters medborgare, inför till exempel folkomröstningar om anslutning till unionen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-05-20 Svar fördröjt anmält: 2011-05-30 Anmäld: 2011-06-07 Sista svarsdatum: 2011-06-10 Besvarad: 2011-06-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)