Sveriges behov av fler specialistsjuksköterskor

Interpellation 2010/11:421 av Olofsson, Eva (V)

av Olofsson, Eva (V)

den 20 maj

Interpellation

2010/11:421 Sveriges behov av fler specialistsjuksköterskor

av Eva Olofsson (V)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Den snabba utvecklingen inom hälso- och sjukvården kräver en allt högre kompetens hos vårdpersonalen. I dag råder det stor brist på specialistutbildade sjuksköterskor och antalet minskar stadigt. Genomsnittsåldern bland de verksamma är hög och många kommer de närmaste åren att gå i pension.

Sedan 2005 har antalet specialiserade sjuksköterskor sjunkit från 65 procent till 50 procent. Enligt Vårdförbundets bedömning bör ca 70 procent av sjuksköterskorna vara specialistutbildade för att vården ska kunna hålla god kvalitet och för att vårdskador ska kunna undvikas.

Det är ett samhälleligt uppdrag att se till att vården är så professionell som möjligt. Det är också en patientsäkerhetsfråga att upprätthålla en hög nivå på vården. Därför anser Vänsterpartiet att vi måste hitta incitament och modeller för att se till att fler vill utbilda sig till specialistsjuksköterskor. Vi har också tagit fram förslag på lösningar. Hittills har regeringen dock inte uttalat sig i frågan.

Jag vill därför fråga socialministern:

1. Avser socialministern att vidta åtgärder för att öka andelen specialistsjuksköterskor inom vården?

2. Avser socialministern att vidta åtgärder för att öka incitamenten att utbilda sig till specialistsjuksköterska?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-05-20 Anmäld: 2011-06-07 Sista svarsdatum: 2011-06-10 Besvarad: 2011-06-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)