Behovet av en svensk SRHR-strategi

Interpellation 2010/11:412 av Lindberg, Teres (S)

av Lindberg, Teres (S)

den 20 maj

Interpellation

2010/11:412 Behovet av en svensk SRHR-strategi

av Teres Lindberg (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Sverige har en lång tradition av att arbeta nationellt med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR-frågor). Trots det är siffrorna för könssjukdomar och oönskade graviditeter höga. I dag är det landstingen som utformar sina egna SRHR-strategier och SRHR-policyer och det saknas riktlinjer för vad dessa ska innehålla. Detta märks tydligt om man jämför hur de olika landstingen hanterar frågorna. Till exempel kostar p-piller olika mycket för unga i olika delar av landet, på vissa ställen stänger ungdomsmottagningarna hela sommaren, vissa landsting utför inte steriliseringar och det kostar väldigt olika.

När det gäller det internationella arbetet med dessa frågor finns det en policy där man definierar sexuell hälsa, sexuella rättigheter, reproduktiv hälsa och reproduktiva rättigheter. Sverige behöver en motsvarande strategi för det nationella arbetet som tar sikte på hiv, övriga könssjukdomar och oönskade graviditeter samt på människors rättigheter på området. Mot denna bakgrund är det nödvändigt att regeringen engagerar sig mer i dessa frågor.

Statens folkhälsoinstitut föreslog i folkhälsopolitisk rapport 2010 att Smittskyddsinstitutet får i uppdrag att upprätta en nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR-strategi), att befolkningsstudier inom SRHR-området utförs, att undervisningen inom sexualitet och samlevnad utvecklas samt att ungdomsmottagningarnas och skolhälsovårdens verksamhet utvecklas. Strategin bör även ta upp kompetenshöjande insatser om patientcentrerade metoder, subventionering av preventivmedel och systematisk uppföljning av det regionala och lokala förebyggande arbetet på SRHR-området. Statens folkhälsoinstitut föreslår även att Smittskyddsinstitutet får i uppdrag att arbeta fram förslag till en tydligare nationell styrning av ungdomsmottagningarna och skolhälsovården när det gäller SRHR-frågor.

En arbetsgrupp inom Regeringskansliet överlämnade den 15 juni 2009 promemorian Bättre förutsättningar för det förebyggande arbetet – idépromemoria från Socialdepartementets arbetsgrupp för förebyggande av oönskade graviditeter (S 2008/3709/HS). Huvudinriktningen på arbetet var att förstärka det förebyggande arbetet så att antalet oönskade graviditeter minskar.

Behovet av en nationell SRHR-strategi är stort och har uppmärksammats av RFSU med flera organisationer samt diskuterats i riksdagen. Det finns underlag sedan länge. Någon anledning att vänta ytterligare eller invänta ännu fler rapporter eller faktapromemorior finns inte.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande frågor till socialministern:

Har socialministern för avsikt att lägga fram en nationell SRHR-strategi?

På vilket sätt säkerställer socialministern att alla i Sverige har samma tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och där tillhörande hälso- och sjukvård?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-05-20 Anmäld: 2011-05-20 Sista svarsdatum: 2011-06-10 Besvarad: 2011-06-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)