Arbetet med hivprevention

Interpellation 2010/11:411 av Lindberg, Teres (S)

av Lindberg, Teres (S)

den 20 maj

Interpellation

2010/11:411 Arbetet med hivprevention

av Teres Lindberg (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Den nationella strategin mot hiv/aids som antogs av riksdagen 2005 har som mål att antalet nyupptäckta fall av hivinfektion där virusöverföring skett i Sverige ska halveras till år 2016. Detta är omöjligt att uppnå om man inte riktar insatserna massivt mot de grupper som är överrepresenterade. Enligt den nationella strategin mot hiv/aids ska män som har sex med män vara en prioriterad grupp, men i årets överenskommelse mellan Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om vissa ersättningar inom folkhälsoområdet finns inte gruppen med alls. Flera av RFSL:s avdelningar som arbetar med hivprevention för män som har sex med män runt om i landet, och som i många fall också är de endaste aktörerna på området, har redan fått bidragen från kommuner och landsting minskade eller slopade helt.

Överenskommelsen mellan regeringen och SKL reglerar vilka målgrupper och områden som ska vara prioriterade för hivpreventiva insatser under året. Gruppen män som har sex med män har sedan hiv upptäcktes varit överrepresenterade bland personer som lever med hiv och andelen nydiagnostiserade i gruppen har dessutom ökat under de senaste åren. En mycket stor andel i gruppen har också fått viruset överfört i Sverige.

Enligt den nationella strategin mot hiv/aids ska förebyggande insatser riktade till män som har sex med män även fortsättningsvis ges hög prioritet och det poängteras att frivilligorganisationerna har en särskilt viktig roll i det förebyggande arbetet. Gruppen män som har sex med män finns också med som prioriterad grupp i den treåriga överenskommelsen mellan Socialdepartementet och SKL för 2010–2012, men alltså inte i överenskommelsen som styr bidragsfördelningen under året 2011, ej heller i prioriteringarna för treårsperioden 2011–2013. Ej heller är gruppen män som har sex med män föreslagen som prioriterad grupp inför den kommande treårsperioden som regeringen förhandlar om med SKL.

I den nationella strategin lyfts också de frivilliga organisationernas viktiga roll i arbetet med att ta fram planer och strategier, samt vara med i utvecklandet av en gemensam kommunikationsplattform för hivpreventionen. I processerna kring framtagandet av överenskommelserna, samt övriga diskussioner om mål och inriktning för preventionen så har inte de frivilliga organisationerna eller det nationella hivrådet varit med.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande frågor till socialministern:

Varför finns inte gruppen män som har sex med män med i årets överenskommelse med SKL om hivprevention, eller med i förhandlingarna om kommande överenskommelser?

Varför har inte det nationella hivrådet och de frivilliga organisationerna varit med i diskussionerna om framtagandet av överenskommelserna och deras inriktning?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-05-20 Anmäld: 2011-05-20 Sista svarsdatum: 2011-06-10 Besvarad: 2011-06-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)