En sammanhållningspolitik för att stärka det regionala tillväxtarbetet

Interpellation 2010/11:409 av Nordén, Marie (S)

av Nordén, Marie (S)

den 19 maj

Interpellation

2010/11:409 En sammanhållningspolitik för att stärka det regionala tillväxtarbetet

av Marie Nordén (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Strukturfondsprogrammen är instrumenten i genomförandet av sammanhållningspolitiken i Sverige och utgör en betydelsefull del av det regionala tillväxtarbetet.

Regeringens mål för politiken sägs vara utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft. Man menar att målet för politiken bäst nås genom en väl fungerande dialog och samordning dels mellan politiska områden på nationell nivå, dels mellan insatser på lokal, regional och nationell nivå. Detta gäller särskilt insatser som stärker den lokala och regionala konkurrenskraften genom investeringar, företagande, entreprenörskap, innovation och förnyelse, kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud, tillgänglighet samt god servicenivå såväl lokalt som regionalt.

Därför är det ytterst bekymmersamt att det nationella regelverk som vi har att följa och den administration som styr strukturfonderna motverkar regeringens målsättning.

Tyvärr måste vi konstatera att den statliga myndighet som har att hantera strukturfonderna långt ifrån fungerar tillfredsställande, vare sig när det gäller bedömningar av projekt, utbetalning av medel till pågående projekt eller förändring av bedömning under pågående projektperiod. Den byråkrati och det krångel vad gäller tillgång till kapital för enskilda projektägare som nu kringgärdar projekt inom strukturfondsprogrammen gör att allt fler tvekar eller helt väljer bort att söka medel för projekt.

Efter 2014 går vi in i en ny programperiod och det är av yttersta vikt att de regionala partnerskapens roll stärks i förhållande till myndigheterna, att vi får ett fungerande regelverk och hållbara förutsättningar för projekt som är anpassade till organisationers och företags villkor.

Jag vill därför fråga statsrådet:

Vilka förändringar är statsrådet beredd att vidta för att förenkla regelverket, minska byråkratin och få en bättre ordning vad gäller löpande utbetalningar av projektmedel samt att se till att strukturfondsprogrammet uppfyller det ursprungliga syftet att stärka det lokala näringslivet?

Vilka är statsrådets avsikter med de regionala partnerskapens roll i förhållande till myndigheterna?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-05-19 Anmäld: 2011-05-19 Sista svarsdatum: 2011-06-09 Svar fördröjt anmält: 2011-06-09 Besvarad: 2011-06-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)