Svenska exportorgan och politik för global utveckling

Interpellation 2010/11:401 av Mutt, Valter (MP)

av Mutt, Valter (MP)

den 19 maj

Interpellation

2010/11:401 Svenska exportorgan och politik för global utveckling

av Valter Mutt (MP)

till statsrådet Ewa Björling (M)

En enig riksdag beslutade 2003 om politik för global utveckling (PGU), som innebär att alla politikområden – inklusive handelspolitiken – ska främja mänskliga rättigheter och utgå från fattiga människors behov. Och i början av innevarande år slog regeringen i utrikesdeklarationen fast att ”folkrätten och respekt för mänskliga rättigheter är en hörnsten i svensk utrikespolitik och en förutsättning för en hållbar globalisering”.

Diakonia och Amnesty International publicerade nyligen rapporten Export till priset av mänskliga rättigheter? I denna granskas i vilken utsträckning Exportkreditnämnden, Svensk Exportkredit och Exportrådet – de tre centrala organ genom vilka svenska staten främjar export – säkerställer att den verksamhet man stöder främjar mänskliga rättigheter och utgår från fattiga människors perspektiv. Det sammanlagda beloppet för av dessa organ försäkrade och utlånade medel beräknas till 500 miljarder kronor.

Rapporten fann brister gällande exportorganens transparens, vilket begränsar möjligheterna för oberoende granskning och offentlig diskussion. Vidare framhåller rapportförfattarna att varken PGU eller de skyldigheter som Sverige har avseende mänskliga rättigheter via andra åtaganden nämns i de bestämmelser, exempelvis förordningar, som inrättar de olika organen – föga överraskande saknar dessa en samlad policy för genomförande av PGU. Då exportorganen saknar policyer och mål för verksamhetens effekter på mänskliga rättigheter och utveckling finns heller ingen resultatuppföljning avseende detta.

Rapporten från Diakonia och Amnesty mynnar ut i följande rekommendationer:

1. Ökad insyn i exportorganen

Den transparensgaranti som gäller för biståndet bör utvidgas till att även gälla alla organ som på statligt uppdrag, eller med statliga medel, stöder svensk export till fattiga länder. Det mesta av den omfattande affärs- och banksekretessen som omgärdar nästan allt det statsstödda exportfrämjandet måste ses över i avsikt att begränsa och tydligare definiera denna sekretess.

2. Nya instruktioner till exportorganen

De tre organen måste få uppdaterade uppdrag och ägardirektiv så att det tydliggörs att deras verksamhet kommer att utvärderas gentemot PGU:s fattigdoms- och rättighetsperspektiv.

3. Nya policyer och utvärderingsinstrument

Exportorganen måste i policyer klargöra att mänskliga rättigheter och fattiga människors perspektiv ska vara vägledande och interna utvärderingsinstrument måste utvecklas. Det innebär att varje större affär måste granskas utifrån vissa parametrar innan godkännande ges. På samma sätt som exportörer som söker exportfinansiering i relevanta fall åläggs att tillhandahålla en miljökonsekvensbeskrivning bör de – då det är befogat – göra en konsekvensanalys avseende projektets inverkan på mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning. Självklart är samordning inom OECD välkommet men bör inte vara ett villkor.

4. En oberoende utvärderingsmekanism

En oberoende mekanism bör få i uppdrag att med jämna mellanrum utvärdera genomförandet av politik för global utveckling. En självständig utvärderingsfunktion var också vad riksdagen utlovade i samband med riksdagsbeslutet om PGU i december 2003.

Mot bakgrund av vad som ovan anförts vill jag fråga statsrådet:

Vilka åtgärder överväger statsrådet för att utveckla en motsvarighet till biståndets ”transparensgaranti” inom den exportfrämjande verksamheten?

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att exportorganen får policyer och utvärderingsinstrument så att lån, garantier och andra exportfrämjande insatser inte går till affärer och projekt där grundläggande mänskliga rättigheter kränks?

Hur avser statsrådet att agera så att den av riksdagen beslutade oberoende utvärderingsmekanismen av PGU äntligen kommer till stånd?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Anmäld: 2011-05-19 Inlämnad: 2011-05-19 Besvarad: 2011-05-31 Sista svarsdatum: 2011-06-09

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)