Könstillhörighetslagen

Interpellation 2010/11:395 av Berg, Marianne (V)

av Berg, Marianne (V)

den 18 maj

Interpellation

2010/11:395 Könstillhörighetslagen

av Marianne Berg (V)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Utredningen om könstillhörighetslagen (SOU 2007:16) presenterades i mars 2007. Socialstyrelsen presenterade en rapport om transsexuella 2010. Det är uppenbart att lagen som tillkom 1972 behöver förändras eftersom den både är föråldrad och bidrar till onödigt lidande.

Vänsterpartiet har vid upprepade tillfällen lagt fram frågor till ansvarig minister angående den omoderna lagen om fastställande av könstillhörighet och dess konsekvenser för personer som önskar genomgå könskorrigerande behandling (se interpellationerna 2008/09:181 och 2009/10:227 samt de skriftliga frågorna 2008/09:265, 2009/10:454 och 2010/11:370).

Dess värre har inget förändrats till det bättre för den grupp av befolkningen som berörs av den omoderna könstillhörighetslag som gäller i dag, det vill säga transsexuella och deras anhöriga, sedan vi ställde den första frågan till ministern. Dock har ministern konsekvent valt att inte meddela någon närmare tidsplan för det fortsatta beredningsarbetet med utredningen eller när regeringen skulle kunna tänkas presentera ett lagförslag.

Detta är både sorgligt och anmärkningsvärt eftersom många människor tvingas till onödigt lidande på grund av den nuvarande lagens brister. Fobin mot transpersoner är utbredd i samhället.

När det gäller transsexuella visar forskning att det i denna grupp i stor utsträckning förekommer psykisk ohälsa i form av självmordstankar och negativa känsloupplevelser (FHI 2008:12). Efter att individen fått möjlighet till könsbyte minskar dock problemen. Detta visar att en modern lagstiftning som är anpassad till transsexuellas behov är nödvändig.

Det är viktigt att regeringen tar transfobin på allvar. Ett steg på vägen är att modernisera lagen om fastställande av könstillhörighet som i princip har varit oförändrad sedan 1972. För att få rätt till den kirurgiska delen av behandlingen krävs i dag att en ny juridisk könstillhörighet först fastslås.

För att få denna nya könstillhörighet har Socialstyrelsens rättsliga råd som praxis att kräva ett läkarutlåtande av en psykiater som utrett patienten under en längre tid, i allmänhet omkring två år. För de transsexuella patienter som behöver kirurgisk behandling krävs alltså först minst två års utredning inom psykiatrin.

Lagen innehåller också en rad diskriminerande krav som att sökanden ska vara ogift och steriliserad för att ett könsbyte ska kunna ske. Vidare måste sökanden vara 18 år för att få tillgång till könskorrigerande operation.

Även om jag inte är helt nöjd med alla utredningens förslag så anser jag och Vänsterpartiet att det är nödvändigt att fortsätta arbetet med att modernisera lagen, i synnerhet som dagens lagstiftning bidrar till transsexuellas psykiska ohälsa i stället för tvärtom.

Att ändra lagen om fastställande av könstillhörighet är att ta ett steg för att utplåna transfobin i samhället. Därför är det både anmärkningsvärt, sorgligt och ignorant av socialministern att hantera frågan om transexuellas vård på detta minst sagt otillfredsställande sätt.

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor till socialministern:

1. Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att modernisera lagen om fastställande av könstillhörighet?

2. Kan socialministern ange en tidsplan för det fortsatta beredningsarbetet med könstillhörighetsutredningen?

3. Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att förbättra situationen för människor som önskar genomgå könskorrigerande behandling?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-05-18 Anmäld: 2011-05-18 Svar fördröjt anmält: 2011-05-30 Sista svarsdatum: 2011-06-08 Besvarad: 2011-06-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)