Arlanda flygplats utsläppstak

Interpellation 2010/11:392 av Sjöstedt, Jonas (V)

av Sjöstedt, Jonas (V)

den 16 maj

Interpellation

2010/11:392 Arlanda flygplats utsläppstak

av Jonas Sjöstedt (V)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Arlanda flygplats har i dag stora problem med för höga utsläpp av koldioxid. Utsläppen hotar att överskrida flygplatsens eget utsläppstak. Hälften av utsläppen kommer från marktransporterna till och från flygplatsen.

Eftersom det är ett samhällsansvar att minska miljöbelastningen är det även det politiska systemets ansvar att föreslå lösningar som kan möjliggöra att de direkta och indirekta utsläppen från transporter kan ske på ett mer hållbart sätt.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att Arlanda flygplats inte ska överskrida utsläppstaket för koldioxidutsläpp?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-05-16 Anmäld: 2011-05-17 Sista svarsdatum: 2011-06-07 Besvarad: 2011-06-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)