Fungerande telefoni för medborgarna

Interpellation 2010/11:390 av Stenberg, Maria (S)

av Stenberg, Maria (S)

den 16 maj

Interpellation

2010/11:390 Fungerande telefoni för medborgarna

av Maria Stenberg (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Nedmonteringen av det fasta telefonnätet är påbörjad av Telia Sonera i områden som betraktas som olönsamma. De olönsamma områdena återfinns i många fall i Sveriges glesbebyggda områden som har en liten befolkning. Många av dessa människor är äldre men det finns också glesbebyggda områden med en växande och spirande företagskultur.

Motiveringen är att gammal teknik ska ersättas med nya tekniska lösningar. Att då avveckla telefonabonnemang utan tillfredsställande lösningar för kunderna är inte acceptabelt och har inget stöd i lagen om elektronisk kommunikation som säger att alla har rätt till hemtelefoni till ett överkomligt pris.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att lagen om elektronisk kommunikation och hemtelefoni verkligen omfattar hela befolkningen i Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-05-16 Anmäld: 2011-05-17 Besvarad: 2011-05-31 Sista svarsdatum: 2011-06-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.