Rekrytering av nya medarbetare till yrken inom vård och omsorg

Interpellation 2010/11:389 av Stenberg, Maria (S)

av Stenberg, Maria (S)

den 16 maj

Interpellation

2010/11:389 Rekrytering av nya medarbetare till yrken inom vård och omsorg

av Maria Stenberg (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Det sker en uppgång på svensk arbetsmarknad, nya jobb växer fram och det innebär att fler människor får möjlighet till ett arbete. Men det finns en uppenbar missmatchning på arbetsmarknaden eftersom företag anger svårigheter att hitta rätt kompetens och därmed så missas utvecklingsmöjligheter för företagen.

Trots uppgången så ökar långtidsarbetslösheten och antalet människor i garantierna växer. En generationsväxling pågår inom många branscher och inom olika yrkesgrupper. Inom många kvinnodominerade branscher ska nya medarbetare rekryteras. Bland annat står många kommuner och landsting inför stora utmaningar på grund av generationsväxlingen när de ska nyrekrytera inom sina kompetensområden.

Min fråga till arbetsmarknadsministern är:

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern att vidta för att underlätta generationsväxlingen inom vårdens och omsorgens yrken?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-05-16 Anmäld: 2011-05-17 Sista svarsdatum: 2011-06-07 Besvarad: 2011-06-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.