Regeringens skattesänkningar och miljön

Interpellation 2010/11:378 av Holm, Jens (V)

av Holm, Jens (V)

den 12 maj

Interpellation

2010/11:378 Regeringens skattesänkningar och miljön

av Jens Holm (V)

till finansminister Anders Borg (M)

Enligt rapporten An Analysis of Sweden’s Carbon Footprint från Stockholm Environment Institute och publicerad av Världsnaturfonden 2008 står hushållen för hela 76 procent av de konsumerade utsläppen i Sverige. Den offentliga sektorn står för 14 procent.

När dessa uppgifter kombineras med data om offentliga sektorns inkomster minus transfereringar tillbaka till hushållen och hushållens disponibla inkomster kan närmevärden fastställas för sektorernas ”utsläppsintensitet”, utsläpp per krona. Då kan vi se att varje miljon kronor som hushållen förfogar över orsakar utsläpp på omkring 70 ton växthusgaser, medan 1 miljon kronor i offentliga sektorn ”bara” orsakar utsläpp av 19 ton.

Detta tyder på att varje krona som skatten sänks kommer att åstadkomma närmare fyra gånger större utsläpp än om den hade stannat kvar i offentliga sektorn. Den borgerliga regeringen har sänkt skatter för drygt 100 miljarder kronor sedan 2006, vilket riskerar att leda till ökade utsläpp. I samband med presentationen av regeringens vårbudget aviseras ytterligare skattesänkningar.

En tydlig trend i svenska utsläpp är att belastningen i andra länder som en följd av ökad import av konsumtionsvaror ständigt ökar. Enligt rapporten Koldioxidutsläpp till följd av Sveriges import och konsumtion: beräkningar med olika metoder (Naturvårdsverket och KTH 2007) ligger de svenska utsläppen av växthusgaser i själva verket på drygt 100 miljoner ton, om man även räknar in belastningen av importen. Med detta sätt att räkna ligger de svenska utsläppen på 12 ton per capita, dubbelt så hög nivå som regeringens officiella siffror. Med fortsatta skattesänkningar kommer dessa utsläpp sannolikt fortsätta att öka.

Jag vill därför fråga finansministern:

1. Har finansministern gjort några överväganden i frågan om den privata konsumtionen riskerar att öka utsläppen av växthusgaser?

2. Avser finansministern att ta fram modeller för beräkning av risker för ökade utsläpp av växthusgaser med anledning av ekonomiska inriktningsbeslut i framtiden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-05-12 Anmäld: 2011-05-12 Svar fördröjt anmält: 2011-05-18 Sista svarsdatum: 2011-06-03 Besvarad: 2011-06-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)