Bostäder för unga människor i Stockholm

Interpellation 2010/11:374 av Palm, Veronica (S)

av Palm, Veronica (S)

den 12 maj

Interpellation

2010/11:374 Bostäder för unga människor i Stockholm

av Veronica Palm (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

En dagsfärsk undersökning från Hyresgästföreningen visar att bara under de senaste två åren har andelen unga vuxna i Stockholm som har en egen bostad sjunkit markant, till att i dag bara vara 46 procent – mindre än hälften.

Det är helt oacceptabelt. Nu syns effekterna av regeringens passiva bostadspolitik tydligt. Vi riskerar att få en hel generation stockholmare som är mambor.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet vilka åtgärder han avser att vidta för att unga vuxna i Stockholm ska kunna ta steget till sin första egna lägenhet.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-05-12 Anmäld: 2011-05-12 Besvarad: 2011-05-31 Sista svarsdatum: 2011-06-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)