Lysekilsbanan

Interpellation 2010/11:366 av Holma, Siv (V)

av Holma, Siv (V)

den 11 maj

Interpellation

2010/11:366 Lysekilsbanan

av Siv Holma (V)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Det kommer oroande signaler om hot om nedläggning av flera lågtrafikerade banor runt om i landet. En av dem är Lysekilsbanan. Jag anser att det är ett stort resursslöseri att inte kunna använda sig av redan befintlig infrastruktur. Människor måste ges möjlighet att använda kollektiva transporter på järnväg och näringslivet måste kunna transportera mer gods på spår.

Speciellt med tanke på de miljö- och klimathot vi nu står inför är en utveckling som minskar möjligheterna att färdas med hållbara transporter helt ohållbar. I stället borde allt göras för att öka andelen spårtrafikanter och resurser tillföras så att järnvägstrafiken kan utvecklas i hela landet. Lysekilsbanan är i det sammanhanget en viktig kommunikationskanal för att öka godstransporter och resande på spår.

Vad avser statsrådet att göra för att främja järnvägstrafik på Lysekilsbanan?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-05-11 Anmäld: 2011-05-11 Svar fördröjt anmält: 2011-06-01 Sista svarsdatum: 2011-06-01 Besvarad: 2011-06-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.