Småföretagens behov av yrkesutbildad arbetskraft

Interpellation 2010/11:362 av Ekström, Hans (S)

av Ekström, Hans (S)

den 11 maj

Interpellation

2010/11:362 Småföretagens behov av yrkesutbildad arbetskraft

av Hans Ekström (S)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

Sverige har i dag en väldigt hög arbetslöshet. Samtidigt behöver näringslivet arbetskraft och får inte tag i den. Regeringen har nedprioriterat riktiga utbildningar till förmån för kosmetiska åtgärder vilket lett till brist på kompetent arbetskraft. I vårens småföretagarbarometer visas på ett stort underskott på yrkesutbildade. Denna situation leder till att företagen inte kan ta större order samtidigt som arbetslösheten inte minskar.

Jag vill därför fråga närings- och energiministern vilka åtgärder hon avser att vidta för att småföretagen ska kunna anställa yrkesutbildad arbetskraft.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-05-11 Anmäld: 2011-05-11 Svar fördröjt anmält: 2011-05-17 Sista svarsdatum: 2011-06-01 Besvarad: 2011-06-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (14 anföranden)