Utbildning av teckenspråkstolkar

Interpellation 2010/11:355 av Strand, Thomas (S)

av Strand, Thomas (S)

den 6 maj

Interpellation

2010/11:355 Utbildning av teckenspråkstolkar

av Thomas Strand (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Tillgången till välutbildade tolkar över hela landet är en grundläggande demokratisk fråga för gruppen döva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade. Utbildningen av teckenspråkstolkar och dövblindtolkar är i dag en fyraårig utbildning på sex folkhögskolor och utvecklingsarbete pågår med en treårig variant på en folkhögskola. Med sin höga lärartäthet, med sitt stora mått av färdighetsträning och med möjlighet till möten med olika människor har folkhögskolan ansetts vara en gynnsam miljö för den som ska utbildas för tolkyrkets kommunikativa samspel.

Utbildningarna genomförs inom folkbildningsanslagets ram med tilläggsbidrag från det fristående Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) vid Stockolms universitet. TÖI har ett nationellt tillsynsansvar för denna utbildning. Handläggare vid Tolk- och översättarinstitutets respektive Folkbildningsrådets kanslier har ett nära samarbete i frågor som rör teckenspråks- och kontakttolkutbildningar.

I regeringens ekonomiska vårproposition (2010/11:100) föreslår regeringen att bidrag till tolkutbildning och teckenspråkslärarutbildning flyttas från utgiftsområde 17 (Kultur, medier, trossamfund och fritid) till utgiftsområde 16 (Utbildning och universitetsforskning). I klartext handlar det om de medel som nu fördelas av Tolk- och översättarinstitutet. Därmed avvecklas TÖI från den 1 januari 2012. I och med denna förändring föreslås att tolk- och teckenspråklärarutbildningarna kan genomföras som högskoleutbildningar. I vårpropositionen anges att regeringen avser att återkomma med förslag till ändringar av utgiftsramar och anslag i budgetpropositionen för 2012.

Frågan om högskoleanknytning har under det senaste decenniet varit aktuell både för utbildningsanordnarna och för brukarorganisationerna. Efter ett flerårigt utvecklingsarbete är en sådan högskoleanknytning nu möjlig från höstterminen 2011. Utbildningen är en eftergymnasial yrkesutbildning som ges på folkhögskola. Den omfattar upp till fyra års heltidsstudier, inklusive praktik, och berättigar till studiemedel. Under utbildningen har man möjlighet att ta 60 högskolepoäng.

Det är lovvärt att tolkutbildningar ges högskolestatus. Det är ju en utveckling som redan har inletts. Frågan är dock vad regeringens förändring och avvecklingen av TÖI får för konkreta resultat. Medför detta att folkhögskolornas samverkan med högskolan omintetgörs? Kommer utbildningarna av teckenspråkstolkar att flyttas från folkhögskolor till högskolor?

För att säkerställa en god tolkförsörjning över hela landet får inte resurser koncentreras till en utbildningsform och en enda ort. Här behövs fler kompletterande aktörer även fortsättningsvis och det ligger i statens intresse att finna former för både finansiering och kvalitetssäkring om nu TÖI upphör som särskild inrättning vid Stockholms universitet.

Det ovan sagda om utbildning av teckenspråkstolkar gäller i tillämpliga delar även utbildningen av kontakttolkar där TÖI i dag fördelar medel till folkhögskolor och studieförbund. Såvitt jag kan bedöma så berörs inte alls förutsättningarna för denna angelägna verksamhet i proposition 2010/11:100.

Jag vill härmed fråga om utbildningsministerns ställningstagande är att en höjd kvalitet i utbildningen av teckenspråkstolkar förutsätter en samverkan mellan högskola och folkbildning.

Är utbildningsministern beredd att möjliggöra en sådan fortsatt fruktbar samverkan?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-05-06 Anmäld: 2011-05-10 Besvarad: 2011-05-17 Sista svarsdatum: 2011-05-20

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (8 anföranden)