Ungas väg in på arbetsmarknaden

Interpellation 2010/11:352 av Karlsson, Sara (S)

av Karlsson, Sara (S)

den 6 maj

Interpellation

2010/11:352 Ungas väg in på arbetsmarknaden

av Sara Karlsson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Enligt en undersökning från Novus som presenterades den 4 maj har unga som inte tidigt fått erfarenheter från arbetslivet betydligt svårare att få ett jobb senare. I undersökningen uppgav fyra av tio arbetsgivare att bristen på arbetslivserfarenhet är det största hindret för att anställa och åtta av tio uppgav att unga oftast har tillräcklig utbildning men för lite arbetslivserfarenhet.

Detta är dock välkänt sedan tidigare. Ju senare personer kommer in på arbetsmarknaden desto svårare blir det.

Ett bra sätt för unga att just skaffa sig arbetslivserfarenhet är att arbeta under sommarlovet. Därför gick förut medel från stat till kommuner och landsting för att dessa skulle kunna erbjuda fler ungdomar feriearbeten, år 2006 var siffran 100 miljoner kronor. Detta var något som den borgerliga regeringen tog bort redan år 2007 med följden att många kommuner inte längre kunde erbjuda sommarjobb till ungdomar.

Valåret 2010 dök dock de 100 miljonerna upp igen, något som visade sig vara tillfälligt. För detta år har inga medel anslagits för sommarjobb i kommuner och landsting. Enligt siffror från SKL leder det till att 20 000 färre plaster erbjuds runt om i landet i år jämfört med 2010.

Avser arbetsmarknadsministern med anledning av detta att agera för att underlätta för ungdomar att få ett sommarjobb och därmed öka sina chanser att etablera sig på arbetsmarknaden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Anmäld: 2011-05-06 Inlämnad: 2011-05-06 Svar fördröjt anmält: 2011-05-12 Sista svarsdatum: 2011-05-20 Besvarad: 2011-06-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (20 anföranden)