Regeringens tågsatsning

Interpellation 2010/11:351 av Bergström, Stina (MP)

av Bergström, Stina (MP)

den 6 maj

Interpellation

2010/11:351 Regeringens tågsatsning

av Stina Bergström (MP)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

De senaste två åren har tågresenärer och företag upplevt kaosartade vintrar med förseningar och inställda tåg. Trafikverket konstaterar i sin rapport Situationen i det svenska järnvägsnätet från februari i år att de låga nivåerna av underhåll och investeringar på järnvägen riskerar att leda till fortsatta försämringar i tågtrafiken. Den positiva trenden med fler resenärer och mer gods på spåren riskerar att brytas om tåget upplevs som ett osäkert och krångligt transportmedel.

I rapporten slår Trafikverket fast att järnvägen behöver ytterligare minst 1,3 miljarder kronor under 2011. Av dessa behövs 500 miljoner kronor till reinvesteringar, 300 miljoner kronor för trimningsåtgärder och 500 miljoner kronor i ökat underhåll.

I samband med vårpropositionen aviserade regeringen 800 miljoner extra till drift och underhåll under 2011. Satsningen presenterades stort vid en presskonferens den 8 april där Alliansens samtliga partiledare deltog. På frågan vart pengarna skulle tas ifrån svarade Göran Hägglund och Maud Olofsson: ”Det är helt nya pengar.”

Miljöpartiet välkomnar dessa extrapengar även om de ligger 500 miljoner under den summa som Trafikverket anser behövs. Vi har, i vår tilläggsbudgetmotion för 2011, begärt att regeringen återkommer med förslag till ändringsbudget med en ytterligare ökning.

Göran Hägglund slog även fast vid presskonferensen att de 800 miljonerna skulle finnas med i ”det som förut kallades tilläggsbudget” och sade att ”det är viktig att säga att det gäller innevarande år 2011”.

Men i det som nu kallas Vårändringsbudget för 2011 finns inte ett ord med om de 800 miljonerna. Däremot finns en skrivning i 2011 års ekonomiska vårproposition om att ”regeringen kommer att under 2011 fatta nödvändiga beslut för att skapa det utrymme som krävs för att öka insatserna för banhållning med 800 miljoner kronor”.

I ett pm till trafikutskottets möte den 5 maj med anledning av ett yttrande till finansutskottet över vårändringsbudgeten för 2011 finns följande skrivning om de 800 miljonerna:

”I sammanhanget kan nämnas att regeringens ställningstagande för 800 miljoner kronor i ökat underhåll av järnvägen 2011 inte återspeglas i vårändringsbudgeten. Skälet är att Trafikverket kan använda sin anslagskredit för att genomföra de förutsedda förstärka insatserna. Enligt budgetlagen gäller att anslag får tillfälligt överskridas med högst 10 procent av anvisat anslag.”

Ska jag tolka detta som att Trafikverket får låna pengar till regeringens ”tågsatsning”?

Tidningen Dagens Industri har i alla fall gjort den tolkningen. I en artikel, ”Järnvägen får mindre – Pengarna till underhåll sinar – trots regeringens löften”, presenterar tidningen sin granskning av Trafikverkets anslag till drift och underhåll under 2009–2011. DI menar att Trafikverkets anslag till drift och underhåll minskar med 400 miljoner kronor i år jämfört med år 2010 eftersom Trafikverket inför kommande vinter kommer att ha förbrukat hela sin kredit och ha en skuld på 1 miljard kronor. Detta är något som i artikeln och senare på kvällen i SVT bekräftas av Trafikverket. Det här är pengar som när de ska betalas tillbaka leder till ytterligare neddragningar av underhåll och investeringar åren framöver.

Dessa uppgifter gör mig både orolig och förvirrad. Är regeringens tågsatsning en bluff? Innebär den egentligen en minskning av medel till drift och underhåll i år och kommande år?

Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande frågor till statsrådet:

Hur avser statsrådet att regeringens satsning för 2011 på 800 miljoner i ökat underhåll och drift till järnvägen ska finansieras?

Är det statsrådets avsikt att Trafikverket i år kommer att ha mindre pengar till drift och underhåll än föregående år?

Vilka åtgärder avser statsrådet i så fall att vidta för att undvika problem i tågsystemet under kommande vinter?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-05-06 Anmäld: 2011-05-06 Besvarad: 2011-05-13 Sista svarsdatum: 2011-05-20

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)