Utvecklingen från små till medelstora företag

Interpellation 2010/11:350 av Vestlund, Börje (S)

av Vestlund, Börje (S)

den 6 maj

Interpellation

2010/11:350 Utvecklingen från små till medelstora företag

av Börje Vestlund (S)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

I budgetpropositionen och även i vårpropositionen så tar man sida upp och sida ned behoven av att det skapas fler och nya företag. Jag ska inte påstå att detta behov inte finns, både ur ett tillväxt- och jobbperspektiv.

Vi brukar i våra näringspolitiska högtidstal i alla partier hävda att de framtida jobben och den framtida tillväxten finns i de små och medelstora företagen. Men problemet är att det nästan helt saknas politik för hur de små företagen ska bli medelstora och framför allt hur de medelstora företagen ska bli stora företag. Det krävs säkert flera åtgärder men jag vill särskilt peka på behovet av riskkapital och olika former av företagsfrämjande åtgärder, inte minst rådgivning vad gäller export och hur man utvecklar företag.

Vilka åtgärder har näringsministern för avsikt att vidta för att det inte bara ska föras en politik för att skapa fler företag utan även en politik för att få företagen att växa?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-05-06 Anmäld: 2011-05-06 Sista svarsdatum: 2011-05-20 Svar fördröjt anmält: 2011-05-20 Besvarad: 2011-06-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.