Svensk ekonomi, löner och den kommunala sektorn

Interpellation 2010/11:347 av Karlsson, Christina (S)

av Karlsson, Christina (S)

den 6 maj

Interpellation

2010/11:347 Svensk ekonomi, löner och den kommunala sektorn

av Christina Karlsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Medborgarnas vilja till arbete är nationens viktigaste tillgång. Om detta torde regering och opposition vara överens.

Statsrådet har i olika diskussioner, bland annat kring det så kallade jobbskatteavdraget, framhållit löners och nettolöners betydelse för viljan till arbete.

Mot den bakgrunden känns statsrådets uttalande om lägre ingångslöner och låga löneavtal i kommunsektorn motsägelsefullt. Möjligen följer statsrådet i detta fall en annan nationalekonomisk logik än när han förespråkar skattesänkningar. I sitt svar på min skriftliga fråga 2010/11:433 Lönenivån för låginkomsttagare och kvinnor, ställd den 6 april, använder statsrådet uttrycket en ”väl avvägd” ingångslön. Innebörden av detta synes mig diffus.

Låga ingångslöner försvårar rekryteringen av kompetent personal till välfärdssektorn, vilket går ut över inte minst barn och gamla. Löneutvecklingen är för många i kommuner och landsting redan nu klen samtidigt som statsrådet anmodar kommunerna att hålla igen ännu mer.

I kommunerna ligger lägstalönerna enligt avtal på 15 685 kronor. Alla har inte heltid. Majoriteten av de anställda är kvinnor. En majoritet av deltidsanställda är också kvinnor och långt ifrån alla kommuner erbjuder dem som vill heltid.

Mina frågor till finansministern är:

Mot bakgrund av vilka fakta och argument förordar finansministern låga löner i den kommunala sektorn av ekonomin?

Finansministern skriver i svaret på min fråga om en ”väl avvägd” ingångslön, vad avser finansministern med det?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-05-06 Anmäld: 2011-05-06 Svar fördröjt anmält: 2011-05-11 Sista svarsdatum: 2011-05-20 Återtagen: 2011-06-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.