Kommunalanställdas löner och inkomstökningar

Interpellation 2010/11:346 av Persson, Peter (S)

av Persson, Peter (S)

den 6 maj

Interpellation

2010/11:346 Kommunalanställdas löner och inkomstökningar

av Peter Persson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Jag försöker bringa reda i statsrådets och Moderaternas förhållningssätt till de offentliganställdas, och då i synnerhet de kommunalt anställdas, löner. Å ena sidan har statsministern spritt olika uttalanden om att lönerna i dag inte motsvarar arbetsinsatserna, å andra sidan har finansministern uttalat sig om att ingångslönerna borde vara lägre och lönehöjningarna små inom kommunsektorn.

I ett svar till undertecknad på statsministerns frågestund refererade statsministern till skattesänkningar som kungsvägen för att påverka de offentliganställdas lönekuvert. Möjligen beaktade han inte i detta att lön är pensionsgrundande och att låga lönehöjningar leder till en sämre framtida pension som dessutom regeringen i sin outgrundliga vishet beskattar hårdare än inkomster av förvärvsarbete.

Jag tror att medborgarna behöver få klarhet. Min fråga till finansministern är därför följande:

Avser finansministern att verka för en ekonomisk politik varigenom kommunalanställdas inkomstförstärkningar främst ska komma genom fortsatta skattesänkningar?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-05-06 Anmäld: 2011-05-06 Svar fördröjt anmält: 2011-05-11 Sista svarsdatum: 2011-05-20 Återtagen: 2011-06-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.