Mora tingsrätt

Interpellation 2010/11:338 av Olsson, Lena (V)

av Olsson, Lena (V)

den 4 maj

Interpellation

2010/11:338 Mora tingsrätt

av Lena Olsson (V)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Domstolsverket har i dagarna fått in sina remissvar angående förslaget om nedläggning av tingsrätter.

Domstolsverket hävdar att det bland annat finns svårigheter att rekrytera tillräckligt kvalificerad personal till de nu hotade tingsrätterna. När det gäller Mora tingsrätt vill man slå ihop den med Falun. Mora tingsrätt har fått ökad ärendetillströmning så ur det hänseendet är en nedläggning inte relevant. Den föreslagna lösningen med nedläggningen av Mora tingsrätt kommer att leda till väsentligt försämrad service för medborgarna i norra och västra delen av Dalarna. Resandet för medborgarna kommer med detta att öka. Landsbygdens befolkning har fått allt större avstånd till all slags statlig service de senaste åren. Nu har nedrustningen nått Mora och dess tingsrätt som ska centraliseras i Falun. Den politik som nu förs leder till att landsbygd och mindre orter utarmas av denna nedrustning.

Det går att vända även på detta förslag genom att behålla Mora tingrätt och låta den kompetenta personalen i Falun tillsammans med Mora vara mobila och att ha sin arbetsplats med förhandlingar i både Falun och Mora. Denna service skulle en statlig myndighet helt naturligt ha med i sina beräkningar för att upprätthålla den grundläggande service som alla medborgare ska ha rätt till, i enlighet med det regeringen själv förmedlar i skrift och tal.

Mina frågor till justitieministern är:

1. Vilka åtgärder avser justitieministern att vidta för att Mora tingsrätt ska vara kvar?

2. Vilka åtgärder avser justitieministern att vidta för att Domstolsverket ska verka för mobila personalenheter i syfte att upprätthålla domstolarnas möjligheter att ge alla medborgare rätt till en grundläggande service?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2011-05-04 Anmäld: 2011-05-04 Återtagen: 2011-05-12 Sista svarsdatum: 2011-05-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.