Förändrade sociala avgifter

Interpellation 2010/11:325 av Omanovic, Jasenko (S)

av Omanovic, Jasenko (S)

den 15 april

Interpellation

2010/11:325 Förändrade sociala avgifter

av Jasenko Omanovic (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Sociala avgifter är grunden till våra generella försäkringar, de är finansieringskälla för våra försäkringar. Principen är enkel: Varje löntagare avstår en del av sitt löneutrymme för att vi gemensamt ska kunna finansiera försäkringarna. Försäkringarna nyttjas av försäkrade, löntagare, när de tappar arbetsförmåga, blir utan jobb, får tillökning i familjen, går i pension med mera.

Under de senaste åren har regeringen gjort en del nivåförändringar inom dessa olika avgiftsområden. Det har exempelvis lett till att sjukförsäkringsavgiften har halverats. Sveriges löntagare avstår fortfarande löneutrymme för att finansiera försäkringar, men försäkringarna har blivit sämre.

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att rätta till dessa oönskade förändringar inom socialavgifterna?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-04-15 Anmäld: 2011-04-21 Sista svarsdatum: 2011-05-09 Svar fördröjt anmält: 2011-05-10 Besvarad: 2011-06-22

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)