Bredband

Interpellation 2010/11:319 av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

av Adolfsson Elgestam, Carina (S)

den 11 april

Interpellation

2010/11:319 Bredband

av Carina Adolfsson Elgestam (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Den privata marknaden kan aldrig säkerställa att det finns fungerande bredband i hela landet. Privata aktörer gör enbart investeringar där det är lönsamt för det enskilda företaget. Därför måste staten ta ansvar för att en utbyggnad sker även i de delar av landet som inte anses ekonomiskt lönsamma.

Jordbruksverket har fördelat 1 miljon kronor till Länsstyrelsen i Kronobergs län. I dessa sammanhang är 1 miljon kronor som en droppe i havet. 1 miljon kronor räcker knappt till att förse ett mindre samhälle i länet med bredband. Samtidigt blir efterfrågan på tillgång till bredband hela tiden större. Länsstyrelsen vill gärna bevilja dessa ansökningar men saknar tillräckligt med ekonomiska medel för detta. Länsstyrelsen i Kronobergs län har därför skrivit ett brev till ansvarig minister där myndigheten påtalar behovet av utökade medel.

Det är viktigt att fungerande IT-kommunikation med hög överföringskapacitet finns tillgänglig i hela landet. IT-kommunikationen måste fungera även på mindre orter och i landsbygden, inte bara i våra större tätorter.

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att tillgodose de behov som Länsstyrelsen i Kronobergs län pekar på avseende bredbandsutbyggnad?

När avser statsrådet att regeringens åtgärder ska leda till att det finns fungerande bredband i hela landet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-04-11 Anmäld: 2011-04-12 Sista svarsdatum: 2011-05-03 Besvarad: 2011-05-03

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)